شرایط جدید وام دانشجویی

شرایط جدید وام دانشجویی ترم تحصیلی ۹۸-۹۷ با توجه به بخشنامه جدید

۱. دانشجویانی که خارج از سنوات تحصیلی مجاز می باشند ، فاقد شرایط دریافت وام دانشجویی می باشند.


کاردانی ۴ ترم
کارشناسی پیوسته ۸ ترم
کارشناسی ناپیوسته ۴ترم
کارشناسی ارشد ۴ ترم

۲. مبلغ وام شهریه ثابت می باشد و برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال ، کارشناسی ارشد ۱۱۵۰۰۰۰۰ ریال است و امکان افزایش یا کاهش مبلغ وام وجود ندارد و صرفا در سنوات مجاز تحصیلی وام پرداخت خواهد شد.

بنا به درخواست زیاد دانشجویان ، و بودجه محدود ، وام شهریه برای دانشجویان ورودی مهر ۹۷ ، از ترم بهمن ماه ۹۷ امکان پذیر است.

رویدادها

No result...

سامانه ها