جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران

بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران

برای شرکت در این جشنواره به سایت جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران
به آدرس اینترنتی www.iiutf.ir مراجعه نمایید.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام الکترونیکی :
1:تکمیل فرم الکترونیکی مشخصات فردی
2:تکمیل فرم الکترونیکی مشخصات اثر و بخش پیشنهادی
3:تکمیل فرم پیشنهادنامه به همراه ایده ی اجرایی و خلاصه طرح نمایشنامه به صورت pdf
4:تصویر گواهی اشتغال به تحصیل یا فراغت از آن ، که خطاب به دبیرخانه جشنواره بیست و دوم باشد.
5:تصویر مجوز نویسنده ، مترجم یا ناشر اثر

Farakhan

رویدادها

No result...

سامانه ها