تفاهم نامه همکاری آموزشی

در تاریخ 15 شهریورماه 1397 تفاهم نامه ای بین موسسه اموزش عالی هشت بهشت اصفهان و مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان منعقد گردید.
موضوع تفاهم نامه درباره همکاری آموزشی در قالب برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزش آزاد ، سمینارهای آموزشی و آماده سازی دانشجویان برای ورود به بازار کار می باشد.

رویدادها

No result...

سامانه ها