بازدید از خانه سالمندان

سرای سالمندان صادقیه در سال ۱۳۵۴ باهدف نگهداری از سالمندان تاسیس شد. سرای سالمندان صادقیه بعد از سرای سالمندان کهریزک تهران، دومین آسایشگاه بزرگ کشور محسوب میشود...

رویدادها

No result...

سامانه ها