برگزاری چالش مارشمالو در بین دانشجویان

چالش مارشمالو یا Marshmallow Challenge به همت انجمن علمی مدیریت در دو روز برگزار شد و مورد استقبال شدید دانشجویان قرار گرفت. این چالش در برگیرنده درس هایی در خصوص عوامل انگیزش خارجی مانند پاداش ، خلاقیت و نوع آوری ، همکاری تیمی و بخصوص اصل مهم تکرار پذیری یا چرخش چابک می باشد.
 
در این رویداد به تیمی که در زمان قانونی چالش( 18 دقیقه) بلندترین سازه باثبات را ساختند جوایزی اهداء شد.

رویدادها

No result...

سامانه ها