برگزاری همایش

برگزاری همایش " تفکر انتقادی برای پژوهشگران و استراتژی های نقد در پژوهش" به مناسبت هفته پژوهش
 
موسسه آموزش عالی هشت بهشت به مناسبت هفته پژوهش در روز یک شنبه 19/09/1396 همایش تفکر انتقادی و نقد در پژوهش را به جهت آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی با نقد علمی و نظام‌مند در حوزه تخصصی علوم انسانی و با حضور دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی برگزار نمود.
 
دکتر ناصر خانی، مدرس این همایش بر لزوم آشنایی جامعه علمی با تفکر انتقادی و اهمیت آن برای پژوهشگران تاکید نمودند و به بررسی روابط بین پرسشگری، انتقاد و يادگیری و درک ضرورت پرسشگری برای ساختاردهی ذهن پژوهشگر و همچنین بررسی انواع استراتژی های پرسشگری برای تحریک همزمان تفکر ساختارمند و یادگیری پرداختند. در پایان جلسه نیز دو نمونه از نقدهای علمی مورد بازبینی قرار گرفت.

رویدادها

No result...

سامانه ها