تقویم آموزشی نیم سال دوم 96-95

تقویم آموزشی

 

 

 

نیمسال دوم تحصیلی 96-95

 

 

 

انتخاب واحد 95/11/4 لغایت 95/11/7
انتخاب واحد با تأخیر 95/11/8
شروع کلاسها 95/11/9
پایان کلاسها 96/3/11
حذف و اضافه 95/11/16 لغایت 95/11/17
حذف اضطراری 96/2/30 لغایت 96/2/31
امتحانات 96/3/13 لغایت 96/4/1
اخذ دروس معرفی به استاد 96/4/13 لغایت 96/4/14