تقویم آموزشی تابستان 95-94

تقویم آموزشی

 

 

 

 

نیمسال تابستان 95-94

 

 

 

انتخاب واحد 95/4/12 لغایت 95/4/13
انتخاب واحد با تأخیر 95/4/14
شروع کلاسها 95/4/19
پایان کلاسها 95/5/28
امتحانات 95/5/30 لغایت 95/6/4

اخذ دروس معرفی به استاد

در پایان نیمسال دوم تحصیلی 95-94

95/4/12 لغایت 95/4/13

اخذ دروس معرفی به استاد

در پایان نیمسال تابستان 95-94

95/6/10 لغایت 95/6/11