تقویم آموزشی نیم سال اول 96-95

تقویم آموزشی

 

 

 

نیمسال اول تحصیلی 96-95

 

 

انتخاب واحد 95/6/13 لغایت 95/6/15
انتخاب واحد با تأخیر 95/6/16
شروع کلاسها 95/6/20
پایان کلاسها 95/10/9
حذف و اضافه 95/6/27 لغایت 95/6/28
حذف اضطراری 95/9/28 لغایت 95/9/29
امتحانات 95/10/11 لغایت 95/10/28
اخذ دروس معرفی به استاد 95/12/1 لغایت 95/12/2