نیمسال اول تحصیلی 95-94

تقویم آموزشی

نیمسال دوم تحصیلی 95-94

انتخاب واحد

94/11/6 لغایت 94/11/8

انتخاب واحد با تأخیر

94/11/9

شروع کلاسها

94/11/10

پایان کلاسها

95/3/13

حذف و اضافه

94/11/17 لغایت 94/11/18

حذف اضطراری

95/3/1 لغایت 95/3/2

امتحانات

95/3/16 لغایت 95/4/2

اخذ دروس معرفی به استاد

در پایان نیمسال اول تحصیلی 95-94

94/12/1 لغایت 94/12/2

اخذ دروس معرفی به استاد

در پایان نیمسال دوم تحصیلی 95-94

95/4/12 لغایت 95/4/13