وظایف امور مالی موسسه آموزش عالی هشت بهشت

 

 - نظارت بر اجرای صحیح کلیه مقررات، دستورالعمل‌ها و آیین نامه های مصوب مالی و معاملاتی

 

- بررسی و تایید نهایی پرداخت‌های دانشگاه با توجه به مجوزهای مالی

 

- نظارت بر وضعیت نقدینگی و مشارکت در تصمیم‌گیری برای تامین منابع مالی مورد نیاز و چگونگی استفاده از منابع مالی موجود

 

- شركت در جلسات بودجه و همکاری لازم به منظور تهیه بودجه سالیانه دانشگاه .( بودجه برای یکسال مالی تدوین می گردد که شامل پیش بینی درآمدها و هزینه ها در جهت پیشبرد اهداف موسسه می باشد . )

 

 - تنظيم صورت‌های مالی موسسه و ارائه به مقامات مسئول 

 

- برنامه ریزی جهت بستن حساب‌ها در پایان سال مالی و تهیه گزارش‌های مالی مورد نیاز جهت ارائه به مراجع ذيربط

 

- هماهنگی امورمالی با سایر واحدهای دانشگاه از نظر مسائل مالی

 

- اتخاذ ترتیبات لازم به منظور هماهنگی با بازرس، حسابرسان و سایر مراجع ذی‌صلاح

 

- هماهنگي در اجراي قوانين و مقررات حاكم بر عمليات مالي موسسه و حفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالي

 

- سال مالی موسسه یک سال شمسی می باشد که از اول شهریور ماه شروع و به پایان مرداد ماه سال بعد ختم می گردد

 

- پرداخت هزینه ها که پس از طی مراحل تشخیص- تامین اعتبار – تعهد و تسجیل به عمل خواهد آمد