کانون موسیقی

کانون موسیقی در سال 1391 به منظور حفظ، اشاعه و توسعه فرهنگ موسیقی ایرانی و آشناکردن دانشجویان با این بخش مهم فرهنگ اصیل ایران زمین تشکیل شد وهمواره بر دو محور آموزش و اجرای موسیقی ایرانی تأکید می نماید.