کانون های فرهنگی هنری

این کانون در سال 1389با هدف ایجاد گردهمایی های دانشجویی به منظور بحث و بررسی پیرامون مسائل مختلف فرهنگی - اجتماعی تشکیل و از زمان تشکیل تا کنون با برگزاری و اجرای برنامه های مختلف در راستای تحقق این هدف تلاش نموده است.