طرح سلامت روان

حضور در دانشگاه داراي چالش هايي مي باشد. گاهي اين چالش ها و مشكلات آنقدر زياد است كه مانع از پيشرفت و كيفيت مطلوب رضايت و رضايتمندي دانشجویان در دانشگاه  مي گردد و در نتيجه مشكلات متعددي خواهند داشت و يا آنكه مقدار زيادي از انر‍‍‍ژي رواني خود را بايد صرف سازگاري با اموري كند كه نياز چنداني به صرف اين انرژي رواني و زمان ندارد. يكي از وظايف مركز مشاوره شناسايي چالش هاي رو در روي دانشجویان در معاينات ساليانه و كمك به آنها جهت كسب سازگاري سريعتر و آسان مي باشد.در جامعه مدرن و صنعتی امروز، مسئله سلامت از مقوله های مهم محسوب می شود. سلامت و بهداشت روانی دانش یا هنری است که به افراد کمک می کند تا با ایجاد روشهای صحیح برخورد روانی و عاطفی بتوانند با محیط خود سازگار شوند و راه  حل های مطلوب تری را برای حل مشکلاتشان انتخاب نمایند( طیبی 1384). توجه به ابعاد سلامت نه تنها در بهبود سلامت موثر است بلکه زمینه مساعدی نیز برای شکوفایی استعدادهای نهفته فراهم می آورد. سلامت روان یکی از مهم ترین عوامل موثر در پیشرفت تحول و تکامل انسان ها محسوب می شود.
 
هدف از معاينات دوره اي سلامت رواندانشجویان جدیدالورود :
 
هدف از اجراي اين برنامه در  راستاي معاينات دوره اي كه هرسال توسط مرکز مشاوره دانشگاه انجام  مي شود عبارت است از:
 
شناسايي دانشجویان كه داراي مشكلات روحي، رواني، خانوادگي و شغلي  مي باشند.
تدوين برنامه هاي عملي براي مداخله به منظور پيشگيري از رشد و گسترش مشكلات رفتاري و ارتباطی دانشجویان و رشد سلامت رواني آنان.
بازخورد نتايج  معاينات دوره اي انجام شده و اثر بخشي اقدامات مشاوره اي  صورت گرفته براي افراد  داراي  مشكل روحي، رواني تشخيص داده شده و آموزش به آنان به منظور پيشگيري بهتر.