برنامه حضور مشاورین

برنامه هفتگی مشاوران در نیمسال دوم 97-96

 

 

روزهای هفته

نام مشاور

ساعات حضور

مکان

یکشنبه

خانم محمدی

15:30 –9

ساختمان موسسه اتاق 14

دوشنبه

خانم وکیلی زاده

15:30 –12

ساختمان موسسه اتاق 14

سه شنبه

خانم محمدی

15:30 –9

ساختمان موسسه اتاق 14

چهارشنبه

خانم محمدی

15:30 –9

ساختمان موسسه اتاق 14

دوشنبه

خانم محمدی

22 –20

خوابگاه دختران