برنامه حضور مشاورین

ردیف

نام مشاور

روز حضور

محل حضور

1

سید محسن حسینی

یکشنبه، سه شنبه، چهارشنبه

مرکز مشاوره دانشگاه

2

خانم نسیم نفر

شنبه، دوشنبه

مرکز مشاوره دانشگاه

3

خانم نیره وکیلی زاده

شنبه

خوابگاه خواهران

4

خانم شیما محمدی

سه شنبه

خوابگاه خواهران