سلف سرویس

اطلاعيه رزرو غذا

دانشجويان محترم مي توانند از تاريخ 95/7/1 با مراجعه به سامانه تغذيه نسبت به رزرو ناهار اقدام نمايند. دانشجوياني كه كارت الكترونيك تغذیه نداشته و يا موفق به دريافت رمز و كلمه عبور نشده اند ابتدا به امور دانشجويي مراجعه نموده و پس از دريافت رمز و كلمه عبور به سامانه تغذيه مراجعه نمايند.

ملاحظات:

1. رزرو غذاي هر روز تا ساعت 14:00 روز قبل امكان پذير مي باشد.

2. قيمت ژتون دانشجويي در سال تحصيلي 96-95 مبلغ 30000ريال مي باشد.