خوابگاه

خوابگاه از امکانات رفاهی موسسه محسوب می‌‌شود که دانشجو طبق ضوابط و شرایط تعیین شده به صورت فردی یا گروهی قسمتی از اوقات فراغت واستراحت خود را در آنجا به سر می‌برد و به هنگام سکونت ضمن رعایت حقوق دیگران و مقررات خوابگاه‌ها از امکانات فرهنگی، فوق برنامه، ورزشی، معیشتی و خدماتی در حدود امکانات موسسه استفاده مینماید.

مسؤلیت اداره خوابگاه‌ها، حفظ اموال، اماکن، تأسیسات و اجرای مقررات عمومی خوابگاه‌ها بر عهده امور خوابگاه‌ها در حوزه معاونت دانشجویی موسسه می باشد . نظارت بر رعایت قوانین و مقررات عمومی، اخلاقی و انضباطی خوابگاه‌ها و استفاده صحیح از خوابگاه‌ها از دیگر وظایف امور خوابگاه‌ها محسوب می‌شود.

این موسسه دارای خوابگاه ویژه دختران می باشد وهمچنین طرف قرارداد با خوابگاههای خصوصی پسران در سطح شهر اصفهان است.

 

 1- آیين نامه انضباطي خوابگاه

 2- فرم مرخصي خوابگاه

 3- فرم مهمان خوابگاه

 4- فرم انصراف خوابگاه