تعریف و شرح وظایف

حوزه فرهنگی

دانشگاه امروزه در سطح جهانی علاوه بر کارکرد و وظایف آموزشی و پژوهشی وظایف جدیدی در عرصه فرهنگی و اجتماعی برعهده گرفته است که از جمله می توان به نقش فرهنگ سازی و جامعه پذیری اشاره کرد به عبارت دیگر اگرچه دانشگاه برای تولید دانش و تربیت افراد متخصص همت می گمارد و برای اشتغال آیتده آنها در اجتماع تلاش می کند ، اما در دانشجویان باید هنجارها ، ارزش ها و باورهایی درونی شود که با محیط شغلی آینده آنها مناسبت داشته باشد و این رفتارها و هنجارها ، چیزی نیستند که منحصرا در کلاس های رسمی تحقق پیدا کنند.

با عنایت به کارکردهای پیش گفته و جایگاه ویژه دانشگاه در توسعه و پیشرفت کشور و با توجه به اهمیت فرهنگ و نقش انکار ناپذیر فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه به عنوان آموزش های غیر رسمی در جذب استعدادها ، شکوفایی توانمندی ها و افزایش تجربیات سودمند دانشگاهیان، اهمیت و جایگاه معاونت فرهنگی در هدایت و ساماندهی به فعالیتهای فرهنگی بیش از پیش نمایان می شود.

 

وظایف و اختیارات

معاونت فرهنگی عهده دار وظایف زیر است:

- برنامه ریزی ، هدایت و نظارت بر فعالیت های فرهنگی دانشگاه

- فراهم آوردن تسهیلات لازم برای گسترش و تعمیم فعالیت های فرهنگی دانشگاهیان

- ترغیب دانشجویان به شرکت در برنامه های فرهنگی و هنری

- برقراری ارتباط و همکاری های مشترک با مراکز و موسسات فرهنگی

- مطالعه ،بررسی و شناسایی معضلات فرهنگی دانشگاهیان، نیازهای فکری مخاطبان، زمینه ها و علل آسیب پذیری و چاره اندیشی در مورد راه حل های مشکلات فرهنگی

- ایجاد تسهیلات لازم برای آشنایی دانشجویان بامظاهر تمدن و فرهنگ دینی و ملی از طریق سیاحت و بازدید

- زمینه سازی برای آشنایی دانشجویان و برقراری ارتباط ایشان با نهادها و موسسات علمی ، فرهنگی

- ایجاد زمینه های مناسب برای عرضه آثار فرهنگی و هنری دانشجویان

- حمایت و پشتیبانی از فعالیت های فرهنگی تشکل های دانشجویی

- تشکیل کانون های فرهنگی و هنری

- برگزاری برنامه های مختلف برای پر کردن اوقات فراغت دانشگاهیان نظیر کلاسهای آموزشی، مسابقات فرهنگی و هنری ، اردوها ، نمایشگاههای فرهنگی و هنری، جشنواره ها