بیمه حوادث

بیمه‌ای است اجباری که شامل کلیه دانشجویان در تمام اوقات شبانه روز بدون قید زمان و مکان در مقابل حوادث و پیشامدهای ناگوار گوناگون می‌شود و مدت زمان تعریف شده برای آن یکسال تحصیلی می‌باشد.

موضوع بیمه حوادث : عبارتست از تأمین غرامت در صورت فوت و صدمات بدنی ناشی از وقوع حادثه

 

دانشجویان گرامی در صورت بروز حادثه حداکثر ظرف مدت یک هفته به امور دانشجویی اطلاع دهید.

 

موارد پرداخت حق بیمه به شرح زیر می باشد:

سقف پرداخت غرامت فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه برای هر یک از بیمه شدگان حداکثر:

150000000 ریال (صدوپنجاه میلیون ریال)

سقف پرداخت غرامت نقص عضو یا از کارافتادگی دائم کلی یا جزئی ناشی از حوادث مشمول بیمه برای هر یک از بیمه شدگان حداکثر:

150000000 ریال (صدوپنجاه میلیون ریال)

پرداخت هزینه های پزشکی ناشی از حوادث مشمول بیمه برای هر یک از بیمه شدگان حداکثر50000000(پنجاه میلیون ریال)

 

مدارک لازم جهت تحویل به بیمه:

 

الف: فوت

1- اصل یا فتوکپی تائید شده خلاصه رونوشت فوت.

2- گواهی پزشکی قانونی یا آخرین پزشک معالج مبنی بر تعیین علت فوت.

3- گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد.

 

ب: نقص عضو

1- گواهی پزشک معالج در مورد پایان معالجات و غیرقابل علاج بودن نقص عضو.

2- گزارش مشروح حادثه که به تایید موسسه رسیده باشد.

 

ج: هزینه پزشکی

1- گزارش مشروح حادثه که به تایید موسسه رسیده باشد.

2- گواهی پزشک معالج همراه با اصل کلیه صورت حساب های پزشکی.