مدیریت کسب و کار کوچک

دانلود چارت دروس رشته  کارشناسی  پیوسته  مديريت کسب و کار

دانلود راهنمای درسی و برنامه پیشنهادی انتخاب واحد کارشناسی پیوسته مدیریت کسب و کار 

تعریف رشته

 فارغ التحصیلان “مدیریت کسب و کارهای کوچک” می توانند به تنهایی یا در قالب گروه های کاری با راه اندازی یک کسب و کار جدید متناسب با امکانات خود و شرایط محلی و منطقه ای خویش بژردازند یا با حضور در بخش های مختلفی چون بازاریابی و فروش؛ اداره امور مالی، مدیریت منابع انسانی و نظایر آن به حرکت سازمان در مسیر کارآفرینی یاری رسانند. به بیان دیگر یکی از مهمترین اهداف این دوره تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز مدیریت کسب و کارهای کوچک و فعالیت های کارآفرینی در بخش های خصوصی، عمومی و غیر دولتی است.

طول دوره و شکل نظام

طول دوره کارشناسی مدیریت کسب و کار های کوچک ۴سال است و تمامی درس های آن در مدت ۸نیمسال ارائه و برگزار می شود. طول هر نیمسال تحصیلی۱۷هفته می باشد. در این دوره علاوه بر درس های تئوری, بر جنبه های کاربردی درس ها تاکید ویژه ای شده است و یادگیری برخی دروس به طور مشخص به صورت کارگاه آموزشی یا صرفا” با حضور دانشجویان در محیط های واقعی انجام کار امکان پذیر می باشد.

نقش و توانایی

شرکت کنندگان در این دوره افزون بر آشنایی با مسائل نظری دانش مدیریت کسب و کارهای کوچک با زمینه های کاربردی و عرصه های عملیاتی این رشته و نیز مشکلات، محدودیت ها و راهکارهای غلبه بر آن در عرصه کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک آشنا می شوند.

ضرورت و اهمیت

الف. آشکار شدن هر چه بیشتر نقش و اهمیت کارآفرینی و توسعه کارآفرینی در توسعه همه جانبه کشورهای مختلف جهان

ب. حرکت کشور به سمت خصوصی سازی و ضرورت فعالیت بیشتر فارغ التحصیلان در عرصه کسب و کارهای جدید

ج. آموزش صحیح مدیریت کسب و کارهای کوچک می تواند در شناخت مشکلات اقتصادی و بازرگانی جامعه و کوشش در رفع آنها و به ویژه حرکت سازمان ها در مسیر کارآفرینی موثر باشد