حسابداری کارشناسی پیوسته

دانلود چارت دروس کارشناسي پيوسته حسابداري

سرفصل دروس کارشناسي پيوسته حسابداري

تعريف و هدف:

دوره كارشناسي رشته حسابداري يكي از رشته هاي آموزش عالي است كه هدف آن آموزش و تربيت متخصصان و كارشناسان حسابداري و حسابرسي است. وظايف مديريت در موسسات اقتصادي با برنامه ريزي شروع و با كنترل و نظارت خاتمه پيدا مي كند . برنامه ريزي و كنترل موجب مي شود كه منابع مالي و نيروي انساني بطور هماهنگ در طرق سودمند در جامعه بكار افتد و حداكثر كارائي حاصل گردد.

ضرورت و اهمیت دوره :

سيستم حسابداري نقش موثري در برنامه ريزي و كنترل عمليات موسسات اقتصادي جامعه ايفاء ميكند . حسابداري نه تنها اطلاعاتي را كه مبناي تنظيم طرح ها و برنامه هاست در اختيار مديريت قرار مي دهد ، بلكه اطلاعات لازم در مورد چگونگي اجراي اين طرح ها و برنامه ها را نيز گردآوري مي كند و مديريت مي تواند با تجزيه و تحليل دقيق آن ها چگونگي اجراي عمليات را مورد ارزيابي قرار دهد و علل عدم كارائي را كشف كند و در هر مورد تصميمات مقتضي اتخاذ نمايد.

رشته حسابداري را بر حسب مشاغلي كه فارغ التحصيلان آن در بازار كار عهده دار مي شوند به سه حوزه وسيع حسابداري عمومي ( حسابرسي ) حسابداري خصوصي و حسابداري دولتي تقسيم مي نمايند و براي هر يك از اين حوزه ها اطلاعات و معلومات مشابهي مورد نياز است.

نقش و توانایی فارغ التحصيلان :

فارغ التحصيلان دوره كارشناسي رشته حسابداري توانائي لازم در احراز مشاغل و ايفاي نقش هاي زير را دارند:

-        انجام كليه امور حسابداري در موسسات بازرگاني ، بانك ها و واحد هاي توليدي و صنعتي.

-        تصدي كليه امور حسابداري موسسات دولتي و شهرداري ها.

-        اشتغال به حرفه حسابرسي ، طرح و اجراي سيستم هاي مالي ، مديريت هاي مالي و حسابداري و حسابرسي.