حسابداري با گرايش حسابرسی

 
 
دانش آموختگان رشته حسابداری قادرند با توجه به شاخه‌های حسابداری در حرفه حسابرسی مشغول بکار شوند. شاغلان حرفه حسابرسی در يک تقسيم‌بندی کلی به دو گروه اصلی تفکيک می‌شوند :
 
حسابرسان داخلی : اين گروه از حسابرسان ، عموما کارمند واحد مورد رسيدگی هستند، و در واقع رابط ميان هيات مديره و شرکت بوده و گزارش رسيدگی خود را به طور هفتگی ، ماهانه يا سالانه به مديرعامل و هيات مديره ارائه می‌دهند. اين گروه از حسابرسان عمليات داخل واحد تجاری را رسيدگی می‌کنند .  حسابرسان مستقل: اين گروه از حسابرسان، افرادی هستند که در موسسات حسابرسی مشغول کار هستند و بر اساس قرارداد ميان شرکتها يا سازمانها با اين موسسات، عمليات حسابداری و مالی واحد تجاری را بر اساس اصول و موازين حسابداری مورد رسيدگی قرار می‌دهند و گزارش خود را به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه می‌کنند. در واقع حسابرسان مستقل رابط ميان صاحبان شرکت و هيات مديره شرکت می‌باشند .
  در حال حاضر در ايران ، سازمان حسابرسی به عنوان يک سازمان دولتی ، بزرگترين موسسه حسابرسی است و در کنار آن ساير موسسات حسابرسی دولتی و خصوصی مشغول فعاليت می‌باشند .