امور بانکی

دانلود راهنمای درسی و برنامه پیشنهادی انتخاب واحدکارشناسی  بانکی

سرفصل دروس کارشناسي مديريت بانکي

اداره اقتصاد يک کشور از طريق کنترل مالي و پولي آن امکان پذير است و بايد طبق برنامه ريزي هاي مشخص و هدف دار جلو رفته، با کنترل و نظارت بسيار دقيق خاتمه يابد. برنامه ريزي هاي مالي و پولي باعث مي شود که منابع مختلف و نيروي انساني موجود بطور هماهنگ به طريقه سالم در جامعه به کار افتد و ضمن ارائه حداکثر کارائي، نتايج از پيش تعيين شده نيز حاصل شود.بانکداري در هر کشور يکي از ابزارهاي مهم در اجراي سياست هاي پولي بوده و در عين حال بهترين منبع آمار و اطلاعات جهت سياستگذاريهاي مذکور است. تجزيه و تحليل دقيق عملکرد بانکها، چگونگي اجراي سياستهاي پولي را نشان داده، علل عدم کاربرد بعضي از خط مشي ها را بخوبي کشف مي کند و در اختيار قرار مي دهد

رشته مديريت امور بانکي بر حسب مشاغل بسيار متنوعي که فارغ التحصيلان آن در بانکها عهده دار مي شوند به حوزه هاي وسيع بانکداري داخلي (سازماندهي مديريت شعب، اعتبارات، اطلاعات، سرمايه گذاري، روابط عمومي، خدمات و ...) و بانکداري بين المللي (واردات، صادرات، اعتبار، اسناد و ...) تقسيم مي شود که براي هر يک از اين حوزه ها اطلاعات و معلومات مشترک و اختصاصي مورد نياز است.

ضرايب دروس دبيرستاني مربوط به اين رشته در آزمون ورودي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي عبارتند از:
ضريببراي درس رياضي، ضريب 2 براي درس اقتصاد، ضريب 2 براي درس ادبيات فارسي، ضريب 1 براي زبان عربي، ضريب 1 براي درس تاريخ و جغرافيا، ضريب 1 براي درس علوم اجتماعي، ضريب 1 براي درس فلسفه و ضريب 1 براي درس روانشناسي.
علاقه به مسائل مديريتي و اقتصادي و همچنين داشتن پايه قوي در رياضيات و آمار مي تواند از عوامل موفقيت در اين رشته باشد.

درس هاي اين رشته

 

نام درس

رديف

آمار و کاربرد آن در مديريت

1

ارزيابي طرحهاي اقتصادي

2

اصول بانکداري

3

اصول حسابداري 1

4

اصول حسابداري 2

5

اقتصاد خرد

6

اقتصاد کلان

7

امور مالي بين المللي

8

انقلاب اسلامي و ريشه‌هاي تاريخي آن

9

بانکداري داخلي (1)

10

بانکداري داخلي (2)

11

پژوهش عملياتي 1

12

پژوهش عملياتي 2

13

پول و بانک

14

تاريخ اسلام

15

تربيت بدني 2

16

تربيت بدني 1

17

توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي

18

جغرافياي اقتصادي ايران

19

حسابداري صنعتي 1

20

حسابداري مالياتي

21

حسابرسي داخلي بانکها

22

حسابرسي قسمت اول

23

حقوق اساسي

24

حقوق تجارت

25

حقوق و مقررات مدني

26

روانشناسي عمومي

27

روشهاي تحقيق و ماخذشناسي

28

رياضيات و کاربرد آن در مديريت (1(

29

رياضيات و کاربرد آن در مديريت (2(

30

زبان تخصصي بانکداري (1(

31

زبان تخصصي بانکداري (2(

32

زبان خارجي عمومي

33

سازمانهاي پولي و مالي بين المللي

34

فارسي عمومي

35

فراگرد تنظيم کنترل بودجه دولتي

36

ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت ها

37

مباني سازمان و مديريت

38

مباني و کاربرد کامپيوتر در مديريت

39

متون اسلامي (آيات و احاديث(

40

مديريت رفتار سازماني

41

مديريت مالي (1(

42

مديريت مالي (2(

43

مديريت منابع انساني

44

معارف اسلامي 2

45

نظريه هاي پول

46

 

فارغ‌التحصيلان اين رشته مي توانند ايفاگر فعاليت‌هاي زير باشند:
ـ انجام كليه امور حسابداري در شعب و مؤسسات وابسته به بانكها.
ـ تصدي مديريت مالي در شركتهاي مورد سرمايه گذاري بانكها.
ـ انجام وظايف مختلف بانكداري از سطوح مسئول دواير در شعب و تا سطوح رؤساي شعب و سرپرستي‌ها بطور تدريجي همراه با كسب تجربه.
ـ كار در ادارات ، سازمانها و روشها بعنوان طراح و يا مجري طرحها و روشهاي جديد بانكداري.
ـ انجام ساير امور در ادارات ستادي بانكها.
ـ مسؤليت در ساير سطوح مديريت بانكها پس از كسب تجربه و تواناييهاي كافي و تدريجي