کارشناسی ناپیوشته مدیریت صنعتی

سرفصل دروس کارشناسي ناپيوسته مديريت صنعتي

دانلود راهنمای درسی و برنامه پیشنهادی انتخاب واحد کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی  

 

دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی یکی از دوره های تحصیلی آموزش مدیریت است و هدف آن آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کارخانه ها، سازمانها ، اداره ها ، موسسه ها و شرکت های دولتی و خصوصی جهت استفاده از روشهای علمی مدیریت همراه با وظایف و هدفهای گوناگون در سطح کارشناسی می باشد. اهمیت و ضرورت این رشته عبارتند از:

1- آشفتگی و نابسامانی در بسیاری از موسسات صنعتی عموما ناشی از عدم وجود اصول صحیح مدیریت و یا عدم رعایت این اصول می باشد.

2- آموزش صحیح مدیریت می تواند در شناخت مشکلات اقتصادی و صنعتی جامعه و کوشش در رفع آن موثر باشد.

3- اعمال حاکمیت ضوابط بر روابط در اداره امور صنعتی