کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

دانلود چارت دروس کارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني

دانلود راهنمای درسی و برنامه پیشنهادی انتخاب واحد کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی 

این دوره یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمان ها، ادارات، موسسه ها و شرکت های دولتی و خصوصی در زمینه بازرگانی با وظایف و هدف های گوناگون و سطوح کارشناسی ناپیوسته می باشد. فارغ التحصیلان مدیریت بازرگانی می توانند در قسمت های اداره امورتدارکات، اداره امور کارگزینی، اداره امورمالی، بازاریابی و نظایرآن به کار اشتغال پیدا کنند. ضرورت واهمیت وجود چنین رشته ای را می توان چنین بیان نمود:

1- آشفتگی و نابسامانی در بسیاری از موسسات بازرگانی عموما ناشی از عدم وجود اصول صحیح مدیریت و یا عدم رعایت این اصول است.

2- آموزش صحیح مدیریت می تواند در شناخت مشکلات اقتصادی و بازرگانی جامعه و کوشش در رفع آن موثر باشد.

3- اعمال حاکمیت ضوابط در اداره امور بازرگانی