مدیریت صنعتی کاردانی ناپیوسته

دانلود چارت دروس کارداني مديريت صنعتي

سرفصل دروس کارداني مديريت صنعتي

دوره کارداني مديريت صنعتي کاربردي يکي از دوره هاي تحصيلي آموزش عالي است و هدف از تشکيل اين دوره آموزش نيروي انساني متخصص، مورد نياز کارخانه ها، موسسه ها و شرکتهاي دولتي و خصوصي و نيز آشنايي مديران و سرپرستان رده هاي گوناگون و مدير اداري فني اين گونه مراکز با کاربرد روشهاي علمي در مديريتطول دوره و شکل نظامطول دوره کارداني مديريت صنعتي کاربردي 2 سال است و تمامي درسهاي آن در مدت 4 نيمسال ارائه و برگزار مي شود. طول هر نيمسال تحصيلي 17 هفته مي باشد. در اين دوره علاوه بر درسهاي تئوري، بر جنبه هاي کاربردي درسها تاکيد ويژه اي شده است به همين علت علاوه بر شرکت در کلاس درسهاي نظري، دانشجويان موظف به انجام کارهاي پژوهشي تحت عنوان پروژه هستند. پروژه هاي انتخابي با نظارت مستقيم استاد انجام مي گيرد و عناوين آنها با پيشنهاد دانشجو، استاد و موسسات و ارگانهاي ديگر به گونه اي انتخاب مي شوند که انجام آنها منجر به حل مسائل عملي و ارائه روشهاي پيشنهادي براي بهبودي وضعيت گردد، جهت نيل به اهداف ذکر شده، استفاده از نرم افزارهاي کامپيوتري ضروري است. بنابراين در اين دوره تاکيد ويژه اي به آموزش و استفاده از نرم افزارهاي کامپيوتري در رابطه با درسهايي که جنبه کاربردي دارند شده است.

 

درس هاي اين رشته

 

نام درس

رديف

آمار و کاربرد آن در مديريت 2

1

آمار و کاربرد آن در مديريت 1

2

ابررسانايي و کاربرد آن

3

اصول حسابداري 1

4

اصول حسابداري 2

5

اقتصاد خرد

6

اقتصاد کلان

7

بازاريابي بين المللي

8

بازاريابي و مديريت بازار

9

بررسي اقتصادي طرحهاي صنعتي

10

بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان ها

11

پروژه

12

تحقيق در عمليات 1

13

تحقيق در عمليات 2

14

تحقيق در عمليات 3

15

حاصلخيزي خاک و کودها

16

حسابداري صنعتي 3

17

حسابداري صنعتي 1

18

حسابداري صنعتي 2

19

حفاظت صنعتي

20

حقوق اساسي

21

روابط صنعتي

22

روانشناسي صنعتي

23

روش تحقيق

24

رياضي پيش دانشگاهي

25

رياضيات پايه

26

رياضيات و کاربرد آن در مديريت

27

زبان پيش دانشگاهي

28

زبان تخصصي 1

29

زبان تخصصي 2

30

زبان تخصصي 3

31

زبان تخصصي 4

32

سيستم هاي خريد، انبارداري و توزيع

33

سيستمهاي اطلاعاتي در مديريت

34

طرح ريزي و تعميرات و نگهداري

35

فنون تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها

36

مباني سازمان و مديريت

37

مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن

38

مديريت توليد

39

مديريت رفتار سازماني

40

مديريت مالي

41

مديريت منابع انساني

42

مديريت کارخانه

43

کارسنجي و روش سنجي

44

کامپيوتر و کاربرد آن در مديريت

45

کنترل پروژه

46

کنترل کيفيت آماري

47

 

 

شرکت کنندگان در اين دوره افزون بر آشنايي با مسائل نظري دانش مديريت صنعتي ،با کاربردهاي اين رشته و همچنين بکارگيري نرم افزارهاي مرتبط و موثر مديريت آشنا مي شوند . بدين ترتيب خلاء ارتباطي بين کادر کارشناسي ماهر و مديريت موسسه ها به حداقل ممکن خواهد رسيد . ضرورت و اهميتضرورت و اهميت اين دوره در آشناسازي مديران و رده هاي گوناگون با نقش رشته مديريت صنعتي در سازمان ها و موارد استفاده از اين دانش و همچنين تربيت نيروي متخصص به عنوان رابط بين مديران و کارمندان اداري و فني که معمولا مسئوليت اجرايي و سرپرستي واحدها را عهده دار خواهند شد مي باشد