امور مالی و مالیاتی

برنامه ریزی درسی  کارداني امورمالي و مالياتي

سرفصل دروس کارداني امورمالي و مالياتي

دوره کاردانی امور مالی و مالیاتی یکی از دوره های تحصیل آموزش عالی است و هدف از آن آموزش و تربیت افرادی است که پس از یک آموزش دو ساله علمی و عملی بطور جدی قسمتی از نیازهای وزارت امور اقتصادی و دارایی را در زمینه های مالیاتی تامین نمایند. فارغ التحصیلان این دوره قادر به انجام فعالیتها و تصدی مشاغل زیر خواهند بود:

1- کمک ممیز

2- ممیز

3- سر ممیز

4- ممیز کل

5- رئیس یا معاون جزئی واحدهای مالیاتی، مالی و اداری و قسمت وصول

همچنین طبیعت رشته و دروس پیشنیاز به نحوی تنظم گردیده که جدا از حوزه وزارت امور اقتصادی و دارائی، فارغ التحصیلان این دوره بتوانند در حد مشاغل مورد نظر برای فوق دیپلم حسابداری مصوب شورایعالی برنامه ریزی نقش داشته باشند.