امور بیمه

 

سرفصل  دروس کارداني امور بيمه

 دانلود راهنمای درسی و برنامه پیشنهادی انتخاب واحد کاردانی  امور بیمه 

يكي از ضروري ترين مسائلي كه در جهان امروز شكل جدي به خود گرفته ، صنعت بيمه استحوادث روزگار آنقدر متنوع و غير قابل كنترل شده است كه هيچ گاه نمي توان تصور كرد كه مي توانست راهي بهتر از بيمه را تصور كرد بيمه همانند حوادث دچار تنوع و تعدد شده است و براي هر يك از حوادث نوع خاصي از بيمه تعريف شده است . دوره کارداني بيمه يکي از دوره هاي تحصيلي آموزش عالي است و هدف از آموزش آن تربيت افرادي است که پس از يک آموزش دو ساله نظري و عملي به طور رسمي عهده دار مسئوليتهايي در شبکه بيمه اي کشور، به ويژه در دوره هاي اجرايي مياني و پايين تر گرديده و خلاء حرفه اي موجود در اين زمينه را بر طرف نمايند.

طول دوره و شکل نظام

طول دوره کارداني بيمه حداقل 5 ترم مي باشد. طول هر نيمسال تحصيلي 16 هفته فعال در نظر گرفته شده استکه البته با نظر شورايعالي برنامه ريزي قابل افزايش است(

 

درس هاي اين رشته

 

نام درس

رديف

آمار و کاربرد آن در مديريت

1

اصول بيمه

2

اقتصاد خرد

3

اقتصاد کلان

4

بازاريابي و مديريت بازار

5

بيمه اشخاص (1)

6

بيمه اموال (1)

7

بيمه اموال (2) (بيمه دريايي)

8

بيمه مسئوليت

9

بيمه هاي اتکايي

10

تربيت بدني 1

11

حسابداري 1

12

حسابداري 2

13

حسابداري شرکت هاي بيمه

14

حقوق بيمه

15

حقوق تجارت

16

رياضيات و کاربرد آن در مديريت (1)

17

رياضيات و کاربرد آن در مديريت (2)

18

زبان تخصصي بيمه 1 و 2

19

زبان خارجي عمومي

20

فارسي عمومي

21

مباني رفتار سازماني

22

مباني سازمان و مديريت

23

مباني و کاربرد کامپيوتر در مديريت

24

کليات حقوق

25

 

فارغ التحصيلان دوره کارداني قادر خواهند بود فعاليتهاي زير را در سيستم بيمه اي کشور به ويژه در سطح شعب استانها انجام دهند.
1-انجام امور مربوط به صدور
2-انجام امور مربوط به تسويه خسارات
3-انجام امور مربوط به حسابداري شعب
4-سرپرستي و يا معاونت واحدهاي تابعه صنعت بيمه