دانشجویان ممتاز نیمسال دوم 97-96

لیست دانشجویان ممتاز علمی/نیمسال دوم تحصیلی 1396

كارداني پيوسته حسابداري - 1396

تخفيف شهريه ثابت

رتبه

معدل  ترم

تعداد واحد ترم

نام خانوادگي و نام دانشجو

شماره دانشجويي

20% تخفیف شهریه ثابت

اول

18.07

17

واعظ پريسا

9617744184

كارشناسي پيوسته امور بانکي - 1394

تخفيف شهريه ثابت

رتبه

معدل  ترم

تعداد واحد ترم

نام خانوادگي و نام دانشجو

شماره دانشجويي

50% تخفیف شهریه ثابت

اول

19.06

18

احمدي پرديس

9413028100

35% تخفیف شهریه ثابت

دوم

18.85

21

اسدي فاطمه

9413028102

20% تخفیف شهریه ثابت

سوم

18.78

18

حافظي خجسته

9413028122

كارشناسي پيوسته امور بانکي - 1395

تخفيف شهريه ثابت

رتبه

معدل  ترم

تعداد واحد ترم

نام خانوادگي و نام دانشجو

شماره دانشجويي

20% تخفیف شهریه ثابت

اول

18.08

19

احمدي ارزو

9513028102

20% تخفیف شهریه ثابت

دوم

18.07

17

زمانی رنانی فاطمه

9513028136

كارشناسي پيوسته امور بانکي - 1396

تخفيف شهريه ثابت

رتبه

معدل  ترم

تعداد واحد ترم

نام خانوادگي و نام دانشجو

شماره دانشجويي

50% تخفیف شهریه ثابت

اول

19.5

18

شفيعي پريسا

9613028137

35% تخفیف شهریه ثابت

دوم

19.5

19

كافي فلاورجاني زهره

9613028160

20% تخفیف شهریه ثابت

سوم

19.1

18

شفيعي علويجه فاطمه

9613028138

كارشناسي پيوسته حسابداري - 1394

تخفيف شهريه ثابت

رتبه

معدل  ترم

تعداد واحد ترم

نام خانوادگي و نام دانشجو

شماره دانشجويي

50% تخفیف شهریه ثابت

اول

19.78

20

بهرامي ديزيچه فاطمه

9419890112

50% تخفیف شهریه ثابت

اول

19.78

20

شاهنگي مائده

9419890150

كارشناسي پيوسته حسابداري - 1395

تخفيف شهريه ثابت

رتبه

معدل  ترم

تعداد واحد ترم

نام خانوادگي و نام دانشجو

شماره دانشجويي

50% تخفیف شهریه ثابت

اول

19.23

24

دريس فاطمه

9519890178

20% تخفیف شهریه ثابت

دوم

18.3

20

خسروي محسن

9519890168

20% تخفیف شهریه ثابت

سوم

18.14

24

ابراهيميان پريناز

9519890101

كارشناسي پيوسته حسابداري - 1396

تخفيف شهريه ثابت

رتبه

معدل  ترم

تعداد واحد ترم

نام خانوادگي و نام دانشجو

شماره دانشجويي

50% تخفیف شهریه ثابت

اول

19.37

19

شفيعي بهاره

9629890406

20% تخفیف شهریه ثابت

دوم

18.45

20

صداقت گللو ريحانه

9629890407

20% تخفیف شهریه ثابت

سوم

18.19

20

نجفيان رامش

9619890184

كارشناسي پيوسته حسابداري گرايش حسابرسي 1394

تخفيف شهريه ثابت

رتبه

معدل  ترم

تعداد واحد ترم

نام خانوادگي و نام دانشجو

شماره دانشجويي

35% تخفیف شهریه ثابت

اول

18.84

19

آزاد علي

9412425103

20% تخفیف شهریه ثابت

دوم

18.43

20

نورچشمي اردستاني عارفه

9412425185

20% تخفیف شهریه ثابت

سوم

18.17

19

بدخشيان ريحانه

9412425113

كارشناسي پيوسته حسابداري گرايش مالياتي 1394

تخفيف شهريه ثابت

رتبه

معدل  ترم

تعداد واحد ترم

نام خانوادگي و نام دانشجو

شماره دانشجويي

20% تخفیف شهریه ثابت

اول

18.4

18

زينعلي مجيد

9419774134

20% تخفیف شهریه ثابت

دوم

18.2

20

نيك صفت مريم

9419774176

كارشناسي پيوسته حقوق - 1395

تخفيف شهريه ثابت

رتبه

معدل  ترم

تعداد واحد ترم

نام خانوادگي و نام دانشجو

شماره دانشجويي

50% تخفیف شهریه ثابت

اول

19.87

17

نجفي علي اصغر

9513070184

35% تخفیف شهریه ثابت

دوم

19.69

18

صادقيان كردابادي صفورا

9513070141

20% تخفیف شهریه ثابت

سوم

19.14

20

خداداديان زغماري مصطفي

9513070904

كارشناسي پيوسته حقوق - 1396

تخفيف شهريه ثابت

رتبه

معدل  ترم

تعداد واحد ترم

نام خانوادگي و نام دانشجو

شماره دانشجويي

50% تخفیف شهریه ثابت

اول

19.88

17

برهاني شيداني منصور

9623070405

35% تخفیف شهریه ثابت

دوم

19.85

17

فتحي مهدي

9623070415

كارشناسي پيوسته روانشناسي - 1394

تخفيف شهريه ثابت

رتبه

معدل  ترم

تعداد واحد ترم

نام خانوادگي و نام دانشجو

شماره دانشجويي

50% تخفیف شهریه ثابت

اول

19.76

21

شاپوري زهره

9413050146

35% تخفیف شهریه ثابت

دوم

19.24

21

نادري باغ ابريشمي عاطفه

9413050185

20% تخفیف شهریه ثابت

سوم

19.14

21

بصراوي شقايق

9413050116

كارشناسي پيوسته روانشناسي - 1395

تخفيف شهريه ثابت

رتبه

معدل  ترم

تعداد واحد ترم

نام خانوادگي و نام دانشجو

شماره دانشجويي

50% تخفیف شهریه ثابت

اول

19.95

22

روستايي بهناز

9513050124

35% تخفیف شهریه ثابت

دوم

19.9

21

طالبي حبيب ابادي مهسا

9513050145

20% تخفیف شهریه ثابت

سوم

19.55

20

نبوي فاطمه

9513050182

كارشناسي پيوسته روانشناسي - 1396

تخفيف شهريه ثابت

رتبه

معدل  ترم

تعداد واحد ترم

نام خانوادگي و نام دانشجو

شماره دانشجويي

50% تخفیف شهریه ثابت

اول

19.73

20

طاهري معصومه

9613050148

35% تخفیف شهریه ثابت

دوم

19

20

افيوني دينا

9613050107

20% تخفیف شهریه ثابت

سوم

18.14

20

ملكي لپري ارزو

9613050172

كارشناسي پيوسته مديريت بازرگاني - 1394

تخفيف شهريه ثابت

رتبه

معدل  ترم

تعداد واحد ترم

نام خانوادگي و نام دانشجو

شماره دانشجويي

50% تخفیف شهریه ثابت

اول

20

21

رحيمي محمدرضا

9412033135

35% تخفیف شهریه ثابت

دوم

19.8

23

ميرزائي الهه

9412033180

كارشناسي پيوسته مديريت بازرگاني - 1396

تخفيف شهريه ثابت

رتبه

معدل  ترم

تعداد واحد ترم

نام خانوادگي و نام دانشجو

شماره دانشجويي

20% تخفیف شهریه ثابت

اول

18.38

18

عودت پور مبينا

9612033122

كارشناسي پيوسته مديريت مالي - 1394

تخفيف شهريه ثابت

رتبه

معدل  ترم

تعداد واحد ترم

نام خانوادگي و نام دانشجو

شماره دانشجويي

50% تخفیف شهریه ثابت

اول

19.23

20

حسني بافراني مريم

9419891126

35% تخفیف شهریه ثابت

دوم

18.79

19

محمدصفري حسين

9419891171

كارشناسي پيوسته مديريت مالي - 1395

تخفيف شهريه ثابت

رتبه

معدل  ترم

تعداد واحد ترم

نام خانوادگي و نام دانشجو

شماره دانشجويي

50% تخفیف شهریه ثابت

اول

19.63

23

بهادري بيرگاني ياسين

9519891115

35% تخفیف شهریه ثابت

دوم

19.62

21

كاظمي زهراني ليلا

9519891174

20% تخفیف شهریه ثابت

سوم

19.55

20

عباسی فیروز آبادی احمدرضا

9519891155

كارشناسي پيوسته مديريت مالي - 1396

تخفيف شهريه ثابت

رتبه

معدل  ترم

تعداد واحد ترم

نام خانوادگي و نام دانشجو

شماره دانشجويي

20% تخفیف شهریه ثابت

اول

18.42

18

خاكي بختياروند فاطمه

9619891129

20% تخفیف شهریه ثابت

دوم

18.16

20

هاشمي نيا ايمان

9619891180

كارشناسي ناپيوسته حسابداري - 1396

تخفيف شهريه ثابت

رتبه

معدل  ترم

تعداد واحد ترم

نام خانوادگي و نام دانشجو

شماره دانشجويي

35% تخفیف شهریه ثابت

اول

18.89

18

اسماعيلي فائزه

9618526100

20% تخفیف شهریه ثابت

دوم

18.61

18

چوقادي زهرا

9618526104