دانشجویان ممتاز نیمسال اول 95-94

لیست دانشجویان ممتاز علمی -نیمسال اول 95-94
كارداني امور بانکي - 1393
تخفيف شهريه ثابت رتبه معدل ترم تعداد واحد ترم نام خانوادگي و نام دانشجو شماره دانشجويي
شهریه ثابت 50% اول 19 18 شمس الهه 9319526134
شهریه ثابت 35% دوم 18.73 20 ابراهيمي گنج آبادي حسن 9319526101
بدون تخفیف ممتاز علمی 17.2 20 صادقي زفره اميرحسين 9319526135
كارداني امور بانکي - 1394
تخفيف شهريه ثابت رتبه معدل ترم تعداد واحد ترم نام خانوادگي و نام دانشجو شماره دانشجويي
بدون تخفیف ممتاز علمی 17.84 19 عيديوندي فرانك 9419526126
بدون تخفیف ممتاز علمی 17.24 19 كافي فلاورجاني زهره 9419526133
كارداني پيوسته حسابداري - 1393
تخفيف شهريه ثابت رتبه معدل ترم تعداد واحد ترم نام خانوادگي و نام دانشجو شماره دانشجويي
شهریه ثابت 20% اول 18.43 20 تاجميررياحي مهشاد 9317744137
بدون تخفیف ممتاز علمی 17.58 20 عبداللهي خراجي زهرا 9317744186
كارداني پيوسته هنرهاي تجسمي-نقاشي - 1393
تخفيف شهريه ثابت رتبه معدل ترم تعداد واحد ترم نام خانوادگي و نام دانشجو شماره دانشجويي
شهریه ثابت 50% اول 19.28 17 ايليا ستاره 9327975400
كارشناسي پيوسته امور بانکي - 1392
تخفيف شهريه ثابت رتبه معدل ترم تعداد واحد ترم نام خانوادگي و نام دانشجو شماره دانشجويي
شهریه ثابت 50% اول 19.57 19 حسين پوراقايي طيبه 9213028128
شهریه ثابت 35% دوم 19.42 19 صابري مرضيه 9213028153
شهریه ثابت 20% سوم 19.21 19 حسيني بروجني نرگس 9213028129
بدون تخفیف ممتاز علمی 18.85 20 انصاري شهيدي سينا 9213028105
بدون تخفیف ممتاز علمی 18.42 19 گرجي الهام 9213028184
بدون تخفیف ممتاز علمی 18.13 19 حيدري فارساني مهسا 9213028133
كارشناسي پيوسته امور بانکي - 1393
تخفيف شهريه ثابت رتبه معدل ترم تعداد واحد ترم نام خانوادگي و نام دانشجو شماره دانشجويي
شهریه ثابت 50% اول 20 22 حدادي نهوجي سحر 9323028108
شهریه ثابت 35% دوم 19.38 18 منصوري زهرا 9313028201
شهریه ثابت 20% سوم 19.37 19 مظاهري رومينا 9323028122
بدون تخفیف ممتاز علمی 19.3 22 سخايي الهه 9323028112
بدون تخفیف ممتاز علمی 19.2 23 سلامتيان منا 9313028154
بدون تخفیف ممتاز علمی 18.67 18 ابراهيمي پلارتي فاطمه 9313028101
كارشناسي پيوسته امور بانکي - 1394
تخفيف شهريه ثابت رتبه معدل ترم تعداد واحد ترم نام خانوادگي و نام دانشجو شماره دانشجويي
شهریه ثابت 50% اول 19.74 17 اسدي فاطمه 9413028102
شهریه ثابت 35% دوم 19.47 17 باتواني فرزانه 9413028112
شهریه ثابت 20% سوم 19.25 19 كرمي الناز 9413028166
بدون تخفیف ممتاز علمی 19.24 17 كياني فلاورجاني زكيه 9413028171
بدون تخفیف ممتاز علمی 19.13 17 احمدي پرديس 9413028100
بدون تخفیف ممتاز علمی 18.23 17 حافظي خجسته 9413028122
كارشناسي پيوسته حسابداري - 1391
تخفيف شهريه ثابت رتبه معدل ترم تعداد واحد ترم نام خانوادگي و نام دانشجو شماره دانشجويي
شهریه ثابت 35% اول 18.51 21 قربانی نیکو شقایق 9119890162
بدون تخفیف ممتاز علمی 19.9 21 صالح پور مريم 9119890159
بدون تخفیف ممتاز علمی 19.55 22 شريفيان درچه رضا 9119890157
بدون تخفیف ممتاز علمی 19.5 19 كاظمي دانيال 9119890177
كارشناسي پيوسته حسابداري - 1392
تخفيف شهريه ثابت رتبه معدل ترم تعداد واحد ترم نام خانوادگي و نام دانشجو شماره دانشجويي
شهریه ثابت 50% اول 19.9 21 آقاجان اعظم 9219890106
شهریه ثابت 35% دوم 19.53 19 محمدحسيني دهقي مهناز 9219890177
شهریه ثابت 20% سوم 19.16 19 جعفري فريناز 9219890124
بدون تخفیف ممتاز علمی 19.16 19 وحدت مهسا 9219890193
بدون تخفیف ممتاز علمی 19.1 20 محمودي عماد 9229890440
بدون تخفیف ممتاز علمی 19.05 19 ذوالفقاري عاشق ابادي سجاد 9219890141
  كارشناسي پيوسته حسابداري - 1393  
تخفيف شهريه ثابت رتبه معدل ترم تعداد واحد ترم نام خانوادگي و نام دانشجو شماره دانشجويي
شهریه ثابت 50% اول 19.62 20 رسولي هسنيجه سيد مجتبي 9319890147
شهریه ثابت 35% دوم 19.5 18 حسن پورسودرجاني فاطمه 9329890103
شهریه ثابت 20% سوم 19.14 22 خانعلي زهرا 9319890136
بدون تخفیف ممتاز علمی 18.22 20 برومندقهنويه فهيمه 9319890118
بدون تخفیف ممتاز علمی 18.19 21 بلوچي سحر 9319890121
بدون تخفیف ممتاز علمی 18.15 20 فدائي حيدري محسن 9319890179
كارشناسي پيوسته حسابداري - 1394
تخفيف شهريه ثابت رتبه معدل ترم تعداد واحد ترم نام خانوادگي و نام دانشجو شماره دانشجويي
شهریه ثابت 50% اول 19.3 20 يميني محمدسعيد 9419890191
شهریه ثابت 35% دوم 19 20 دهقاني حبيب ابادي فائزه 9419890131
شهریه ثابت 20% سوم 18.98 20 ميرزائي قلعه شوري وحيد 9419890180
بدون تخفیف ممتاز علمی 18.7 20 شاهنگي مائده 9419890150
بدون تخفیف ممتاز علمی 18.68 20 طباطبائيان شهرزادالسادات 9419890154
بدون تخفیف ممتاز علمی 18.65 20 مهديان ريحانه 9419890178
كارشناسي پيوسته حسابداري گرايش حسابرسي 1392
تخفيف شهريه ثابت رتبه معدل ترم تعداد واحد ترم نام خانوادگي و نام دانشجو شماره دانشجويي
شهریه ثابت 50% اول 19.4 18 وراني جوني تهمينه 9212425197
شهریه ثابت 35% دوم 19.04 20 يوسفي زهرا 9212425200
شهریه ثابت 20% سوم 19.03 17 طاهري مهسا 9212425162
بدون تخفیف ممتاز علمی 18.74 20 قاسمي انداني حديث 9212425170
بدون تخفیف ممتاز علمی 17.68 20 صابري مرضيه 9212425154
بدون تخفیف ممتاز علمی 17.61 20 جعفري هفشويه فرزانه 9212425121
كارشناسي پيوسته حسابداري گرايش حسابرسي 1393
تخفيف شهريه ثابت رتبه معدل ترم تعداد واحد ترم نام خانوادگي و نام دانشجو شماره دانشجويي
شهریه ثابت 50% اول 19.44 20 شاه بندري سوراني ستاره 9312425147
شهریه ثابت 35% دوم 19.43 20 موذني عرفانه 9312425192
بدون تخفیف ممتاز علمی 17.84 20 اعظمي محمدجواد 9312425103
بدون تخفیف ممتاز علمی 17.55 20 عبدي تركاني اصغر 9312425167
بدون تخفیف ممتاز علمی 17.53 20 صادقيان فرزانه 9312425159
كارشناسي پيوسته حسابداري گرايش حسابرسي 1394
تخفيف شهريه ثابت رتبه معدل ترم تعداد واحد ترم نام خانوادگي و نام دانشجو شماره دانشجويي
شهریه ثابت 35% اول 18.78 19 نورچشمي اردستاني عارفه 9412425185
شهریه ثابت 35% دوم 18.66 19 چلمقاني محمدصادق 9412425119
شهریه ثابت 20% سوم 18.34 19 فريدي زاد فريناز 9412425154
بدون تخفیف ممتاز علمی 18.16 19 توازاني راضيه 9412425117
بدون تخفیف ممتاز علمی 18.11 19 آزاد علي 9412425103
بدون تخفیف ممتاز علمی 17.91 17 عباسي امنيه مريم 9412425150
كارشناسي پيوسته حسابداري گرايش مالياتي 1393
تخفيف شهريه ثابت رتبه معدل ترم تعداد واحد ترم نام خانوادگي و نام دانشجو شماره دانشجويي
شهریه ثابت 50% اول 19.78 20 اميريان محدثه 9319774116
شهریه ثابت 35% دوم 18.62 17 آدم زاده مهدي 9319774103
شهریه ثابت 20% سوم 18.57 19 سازش مهتاب 9319774153
بدون تخفیف ممتاز علمی 18.43 20 شفيعي فائزه 9319774161
بدون تخفیف ممتاز علمی 18.35 20 آقاجاني جونقاني زهرا 9319774111
بدون تخفیف ممتاز علمی 18.28 20 شيراني فاطمه 9319774163
كارشناسي پيوسته حسابداري گرايش مالياتي 1394
تخفيف شهريه ثابت رتبه معدل ترم تعداد واحد ترم نام خانوادگي و نام دانشجو شماره دانشجويي
شهریه ثابت 50% اول 19.58 19 مستاجران گورتاني زهرا 9419774169
شهریه ثابت 35% دوم 18.68 19 نيك صفت مريم 9419774176
بدون تخفیف ممتاز علمی 17.82 19 زينعلي مجيد 9419774134
كارشناسي پيوسته روانشناسي - 1394
تخفيف شهريه ثابت رتبه معدل ترم تعداد واحد ترم نام خانوادگي و نام دانشجو شماره دانشجويي
شهریه ثابت 50% اول 18.81 16 شجاعي سحر 9413050147
شهریه ثابت 35% دوم 18.78 16 نادري باغ ابريشمي عاطفه 9413050185
شهریه ثابت 20% سوم 18.17 16 ملك محمد نجمه 9413050181
بدون تخفیف ممتاز علمی 18.15 16 اقابابائي هرستاني مهسا 9413050110
بدون تخفیف ممتاز علمی 17.94 16 قاسمي فلاورجاني پريسا 9413050165
بدون تخفیف ممتاز علمی 17.83 16 اسدي مباركه زهرا 9413050106
كارشناسي پيوسته مديريت بازرگاني - 1393
تخفيف شهريه ثابت رتبه معدل ترم تعداد واحد ترم نام خانوادگي و نام دانشجو شماره دانشجويي
شهریه ثابت 20% اول 18.35 22 ملائي پريا 9312033192
بدون تخفیف ممتاز علمی 17.76 21 منتظرين نرجس السادات 9312033194
بدون تخفیف ممتاز علمی 17.71 17 دانش صديقي آرمان 9322033105
كارشناسي پيوسته مديريت بازرگاني - 1394
تخفيف شهريه ثابت رتبه معدل ترم تعداد واحد ترم نام خانوادگي و نام دانشجو شماره دانشجويي
شهریه ثابت 50% اول 19.32 19 صادقيان لودريچه سعيده 9412033160
شهریه ثابت 35% دوم 19.29 19 ميرزائي الهه 9412033180
شهریه ثابت 20% سوم 19.04 19 رحيمي محمدرضا 9412033135
بدون تخفیف ممتاز علمی 18.09 19 انصاري مهياري مليكا 9412033110
بدون تخفیف ممتاز علمی 17.41 19 خسرواني دهكردي مهديس 9412033131
بدون تخفیف ممتاز علمی 17.07 19 صفدريان كرويه سمانه 9412033161
كارشناسي پيوسته مديريت صنعتي - 1393
تخفيف شهريه ثابت رتبه معدل ترم تعداد واحد ترم نام خانوادگي و نام دانشجو شماره دانشجويي
شهریه ثابت 50% اول 19.5 19 حق شناس فرهاد 9312034128
شهریه ثابت 20% دوم 18.01 19 يعقوب زاده عليرضا 9312034202
كارشناسي پيوسته مديريت صنعتي - 1394
تخفيف شهريه ثابت رتبه معدل ترم تعداد واحد ترم نام خانوادگي و نام دانشجو شماره دانشجويي
شهریه ثابت 35% اول 18.51 19 باغ جري طيبه 9412034110
كارشناسي پيوسته مديريت مالي - 1391
تخفيف شهريه ثابت رتبه معدل ترم تعداد واحد ترم نام خانوادگي و نام دانشجو شماره دانشجويي
شهریه ثابت 50% اول 19.78 20 غفاري گوشه شيرين 9119891166
شهریه ثابت 35% دوم 19.53 18 سلطاني كفراني اميرحسين 9119891139
شهریه ثابت 20% سوم 19.25 18 كمال پورطادي صبا 9119891176
بدون تخفیف ممتاز علمی 19.24 18 نوروزي فروشاني زهرا 9119891197
بدون تخفیف ممتاز علمی 19.15 18 اكبري كليشادي فاطمه 9119891111
بدون تخفیف ممتاز علمی 19.14 19 ضامني پريسا 9119891151
كارشناسي پيوسته مديريت مالي - 1393
تخفيف شهريه ثابت رتبه معدل ترم تعداد واحد ترم نام خانوادگي و نام دانشجو شماره دانشجويي
شهریه ثابت 20% اول 18 18 جزائري شكيباسادات 9319891115
بدون تخفیف ممتاز علمی 17.39 20 اميري پور حسين 9319891105
كارشناسي پيوسته مديريت مالي - 1394
تخفيف شهريه ثابت رتبه معدل ترم تعداد واحد ترم نام خانوادگي و نام دانشجو شماره دانشجويي
شهریه ثابت 50% اول 19.31 16 مظفري فر فائزه 9419891176
شهریه ثابت 35% دوم 18.56 16 جليل پورخانه سر معصومه 9419891123
بدون تخفیف ممتاز علمی 17.28 16 بهزادي فائزه 9419891114
بدون تخفیف ممتاز علمی 17.19 16 عنايتي اشني حميده 9419891156
بدون تخفیف ممتاز علمی 17.13 16 حقيقي ناغاني پويا 9419891127
كارشناسي ناپيوسته حسابداري - 1393
تخفيف شهريه ثابت رتبه معدل ترم تعداد واحد ترم نام خانوادگي و نام دانشجو شماره دانشجويي
شهریه ثابت 50% اول 19.39 19 دلفروزي محبوبه 9328526119
شهریه ثابت 35% دوم 19.34 19 سلحشوري سوسن 9328526127
شهریه ثابت 20% سوم 18.98 20 راستي بروجني ريحانه 9328526120
بدون تخفیف ممتاز علمی 20 16 نقدعلي خوراسگاني زهرا 9318526183
بدون تخفیف ممتاز علمی 18.97 19 شهبازساماني الهام 9328526133
بدون تخفیف ممتاز علمی 18.82 19 مهدوي شهرضا ميناالسادات 9318526177
كارشناسي ناپيوسته حسابداري - 1394
تخفيف شهريه ثابت رتبه معدل ترم تعداد واحد ترم نام خانوادگي و نام دانشجو شماره دانشجويي
شهریه ثابت 50% اول 20 19 وصال پوري ايمان 9418526153
شهریه ثابت 35% دوم 18.85 20 محمودي هانيه 9418526143
شهریه ثابت 20% سوم 18.55 19 نيك سرشت مهرنوش 9418526148
بدون تخفیف ممتاز علمی 17.85 18 بيرانوند سعيد 9418526107
بدون تخفیف ممتاز علمی 17.39 18 محمدي اميرحسين 9418526142
بدون تخفیف ممتاز علمی 17.14 20 وثوق راد مهسا 9418526151
كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني - 1393
تخفيف شهريه ثابت رتبه معدل ترم تعداد واحد ترم نام خانوادگي و نام دانشجو شماره دانشجويي
شهریه ثابت 50% اول 19.75 20 جناني ندا 9318607107
شهریه ثابت 35% سوم 19.46 19 شورشي مليكا 9328607127
شهریه ثابت 20% سوم 18.79 19 زارع چاوشي گودرودخانه فرشته 9328607125
بدون تخفیف ممتاز علمی 18.78 20 باسره رعنا 9318607105
بدون تخفیف ممتاز علمی 18.61 19 وحيددستجردي نفيسه 9328607129
بدون تخفیف ممتاز علمی 18.55 20 ربيعي كمال 9318607109