دانشجویان ممتاز نیمسال اول 94-93

 

کاردانی امور بانکی ورودی سال 92

تخفیف شهریه ثابت

رتبه

معدل ترم

تعداد واحد ترم

نام خانوادگي و نام دانشجو

شماره دانشجويي

رديف

60%

اول

19.78

20

جمالي گندماني فاطمه

9219526138

1

45%

دوم

19.2

20

رمضاني پرديس

9219526158

2

--

ممتاز علمی

19.19

20

طالبي طادي نبي اله

9219526178

3

--

ممتاز علمی

19.1

20

جعفري مينا

9219526134

4

--

ممتاز علمی

18.27

23

همتي اردلي نرگس

9219526222

5

کاردانی امور بانکی ورودی سال 93

60%

اول

18.78

20

شمس الهه

9319526134

6

--

ممتاز علمی

18.45

20

حسني ساطحي سارا

9319526118

7

--

ممتاز علمی

17.73

20

يلمه ناهيد

9319526158

8

کاردانی اموربیمه ورودی سال91

--

ممتاز علمی

19.25

12

شورشي مليكا

9119529217

9

کاردانی حسابداری ورودی سال91

--

ممتاز علمی

18.97

17

جانبازي اميراني فاطمه

9119528135

10

--

ممتاز علمی

17.87

17

ليموچي دلي نيوشا

9119528247

11

--

ممتاز علمی

17.71

17

سلحشوري سوسن

9119528180

12

کاردانی حسابداری ورودی سال 92

60%

اول

19.27

24

متين مريم

9219528162

13

--

ممتاز علمی

19.06

20

وصال پوري ايمان

9219528172

14

--

ممتاز علمی

18.78

18

عابدي مريم

9219528144

15

--

ممتاز علمی

17.58

20

ترمه باف شيرازي ريحانه

9219528115

16

کاردانی پیوسته حسابداری ورودی سال 92

30%

اول

17.34

22

سلماني زفريي راضيه

9217744191

17

30%

اول

17.34

20

نظريان مشهدي ايه

9217744287

18

کاردانی پیوسته نقاشی ورودی سال 1391

60%

اول

19.82

17

عباسي علي

9127975110

19

--

ممتاز علمی

19.62

17

بهداروند آزاده

9127975102

20

--

ممتاز علمی

19.06

17

دلشاد بهاره

9127975105

21

--

ممتاز علمی

18.6

17

مهتابيان پور ميلاد

9127975117

22

کاردانی پیوسته نقاشی ورودی سال 1392

60%

اول

19.55

19

شاهمرادي قهه الهه

9217975115

23

--

ممتاز علمی

19.18

19

جعفري عقدايي زهرا

9217975106

24

--

ممتاز علمی

18.08

19

صالحي ارزو

9217975118

25

--

ممتاز علمی

18.08

19

فرهاديه شيما

9217975120

26

کاردانی پیوسته نقاشی ورودی سال 1393

30%

اول

17.71

17

نمدمال زفره پريسا

9317975131

27

--

ممتاز علمی

17.09

17

حيدري كمال آبادي زهرا

9317975112

28

کارشناسی پیوسته امور بانکی ورودی سال 1392

60%

اول

19.57

18

حسين پوراقايي طيبه

9213028128

29

45%

دوم

19.56

18

صابري مرضيه

9213028153

30

30%

سوم

19.55

22

ايرجي اسيابادي زهرا

9213028106

31

--

ممتاز علمی

19.29

18

انصاري شهيدي سينا

9213028105

32

--

ممتاز علمی

19.28

18

حسيني بروجني نرگس

9213028129

33

--

ممتاز علمی

19

18

ايل بيگ سحر

9213028107

34

کارشناسی پیوسته امور بانکی ورودی سال 1393

60%

اول

19.26

17

افروغ زهرا

9313028106

35

45%

دوم

18.85

17

بشيري حسام

9313028118

36

--

ممتاز علمی

18.47

17

منصوري زهرا

9313028201

37

--

ممتاز علمی

18.12

17

ابراهيمي پلارتي فاطمه

9313028101

38

--

ممتاز علمی

17.94

17

افسوس فاطمه

9313028107

39

کارشناسی پیوسته حسابداری ورودی سال 1391

60%

اول

20

20

عقيلي فاطمه

9119890166

40

45%

دوم

19.75

19

كاظمي دانيال

9119890177

41

--

ممتاز علمی

19.65

20

صالح پور مريم

9119890159

42

--

ممتاز علمی

19.61

20

شريفيان درچه رضا

9119890157

43

--

ممتاز علمی

19.15

20

زماني علويجه مهرداد

9119890151

44

کارشناسی پیوسته حسابداری ورودی سال 1392

60%

اول

19.85

20

محمدحسيني دهقي مهناز

9219890177

45

45%

دوم

19.77

20

آقاجان اعظم

9219890106

46

30%

سوم

19.68

20

صفوي مليحه السادات

9219890157

47

--

ممتاز علمی

19.6

20

وحدت مهسا

9219890193

48

--

ممتاز علمی

19.31

24

نقيان محمدجواد

9219890192

49

--

ممتاز علمی

19.12

20

جعفري فريناز

9219890124

50

کارشناسی پیوسته حسابداری ورودی سال 1393

60%

اول

19.76

20

رسولي هسنيجه سيد مجتبي

9319890147

51

45%

دوم

19.38

20

صادقي مينا

9319890160

52

--

ممتاز علمی

19.14

20

خانعلي زهرا

9319890136

53

--

ممتاز علمی

18.95

19

بلوچي سحر

9319890121

54

--

ممتاز علمی

18.9

20

يوسفي مريم

9319890216

55

کارشناسی پیوسته حسابداری گرایش حسابرسی ورودی سال 1392

60%

اول

19.53

20

يوسفي زهرا

9212425200

56

45%

دوم

19.33

20

جعفري هفشويه فرزانه

9212425121

57

--

ممتاز علمی

19.12

20

طاهري مهسا

9212425162

58

--

ممتاز علمی

18.93

20

غلامي سپيده

9212425167

59

--

ممتاز علمی

18.9

20

صابري مرضيه

9212425154

60

کارشناسی پیوسته حسابداری گرایش حسابرسی ورودی سال 1393

45%

اول

18.45

19

شاه بندري سوراني ستاره

9312425147

61

30%

دوم

17.14

19

صادقيان فرزانه

9312425159

62

--

ممتاز علمی

17.14

19

موذني عرفانه

9312425192

63

کارشناسی پیوسته حسابداری گرایش مالیاتی ورودی سال 1393

60%

اول

19.58

19

اميريان محدثه

9319774116

64

45%

دوم

18.84

19

شيراني فاطمه

9319774163

65

--

ممتاز علمی

18.21

19

شفيعي فائزه

9319774161

66

--

ممتاز علمی

17.68

19

آصفي راضيه

9319774108

67

--

ممتاز علمی

17.58

19

دهداري يگانه

9319774139

68

کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ورودی سال 1393

60%

اول

19.33

18

منتظرين نرجس السادات

9312033194

69

--

ممتاز علمی

19.17

18

ملائي پريا

9312033192

70

--

ممتاز علمی

19

18

دامادنژاد ارغوان

9312033137

71

--

ممتاز علمی

18.14

18

انديشمند مژده

9312033110

72

کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ورودی سال 1393

60%

اول

19.75

18

حق شناس فرهاد

9312034128

73

--

ممتاز علمی

17.94

18

يعقوب زاده عليرضا

9312034202

74

--

ممتاز علمی

17.28

18

فروزش رناء

9312034165

75

--

ممتاز علمی

17.28

18

كريمي ميرابادي اميرحسين

9312034175

76

کارشناسی پیوسته مدیریت مالی ورودی سال1391

60%

اول

19.36

18

آقائي سونا

9119891109

77

45%

دوم

19.19

22

كمال پورطادي صبا

9119891176

78

30%

سوم

19.08

20

نيك زاد شيما

9119891198

79

--

ممتاز علمی

18.75

18

غفاري گوشه شيرين

9119891166

80

--

ممتاز علمی

18.73

20

سلطاني كفراني اميرحسين

9119891139

81

--

ممتاز علمی

18.39

20

نوروزي فروشاني زهرا

9119891197

82

کارشناسی ناپیوسته حسابداری ورودی سال1391

--

ممتاز علمی

19.84

19

شجاعي راد مينا

9128526444

83

--

ممتاز علمی

19.74

19

توكلي دارگاني سميرا

9128526417

84

--

ممتاز علمی

19.54

19

جلالی ایمان

9128526422

85

کارشناسی ناپیوسته حسابداری ورودی سال1392

60%

اول

19.58

19

رضاپيكاني فرزانه

9228526651

86

45%

دوم

19.43

18

قاسمي زفره هاجر

9218526202

87

30%

سوم

19.39

19

سالاروند سمانه

9228526410

88

--

ممتاز علمی

19.05

19

صادقي مريم

9228526412

89

--

ممتاز علمی

18.84

22

قضاوي خوراسگاني مريم

9218526205

90

--

ممتاز علمی

18.82

22

اعظمي زهرا

9218526104

91

کارشناسی ناپیوسته حسابداری ورودی سال1393

60%

اول

19.92

19

نقدعلي خوراسگاني زهرا

9318526183

92

45%

دوم

19

20

نادري دره شوري علي رضا

9318526178

93

--

ممتاز علمی

17.99

19

كدخدايي اليادراني بهناز

9318526159

94

--

ممتاز علمی

17.98

20

مهدوي شهرضا ميناالسادات

9318526177

95

--

ممتاز علمی

17.76

20

صادقي الهام

9318526140

96

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ورودی سال1392

60%

اول

19.84

19

صالح كيا ساغر

9228607423

97

45%

دوم

19.52

24

دادمهر سهيلا

9218607110

98

--

ممتاز علمی

18.09

19

محموديان بارزي مهدي

9218607126

99

--

ممتاز علمی

17.9

23

مرادي ميترا

9218607128

100

--

ممتاز علمی

17.66

17

غفاري سميه

9218607122

101

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ورودی سال1393

30%

اول

17.1

20

صابري جمالويي ناهيد

9318607131

102

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ورودی سال1392

60%

اول

18.69

17

صغيرا ريحانه

9218631122

103

45%

دوم

18.65

20

دوشاني ابراهيم

9218631114

104

--

ممتاز علمی

18.3

19

حسيني جوانمردي فاطمه

9218631109

105

--

ممتاز علمی

18.24

20

مريخي مطلق پريسا

9218631133

106

--

ممتاز علمی

17.96

17

عرب بهاره

9218631124

107

کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ورودی سال1391

--

ممتاز علمی

18.85

17

فرهنگ سهلواني مرضيه

9125955166

108

--

ممتاز علمی

18.59

22

سالاروند ميثم

9125955142

109

--

ممتاز علمی

18.53

18

عسكري مقدم فرشاد

9125955158

110

کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ورودی سال1392

45%

اول

18.25

19

صالحي سيف ابادي راضيه

9215955113

111

--

ممتاز علمی

18.21

19

جان نثاري قمشه كاميار

9215955104

112

--

ممتاز علمی

17.65

22

كريمي ناغوني ابراهيم

9225955620

113

--

ممتاز علمی

17.64

20

رحيمي ريگي سعادت

9215955110

114

کاردانی امور بانکی ورودی سال 92

تخفیف شهریه ثابت

رتبه

معدل ترم

تعداد واحد ترم

نام خانوادگي و نام دانشجو

شماره دانشجويي

رديف

60%

اول

19.78

20

جمالي گندماني فاطمه

9219526138

1

45%

دوم

19.2

20

رمضاني پرديس

9219526158

2

--

ممتاز علمی

19.19

20

طالبي طادي نبي اله

9219526178

3

--

ممتاز علمی

19.1

20

جعفري مينا

9219526134

4

--

ممتاز علمی

18.27

23

همتي اردلي نرگس

9219526222

5

کاردانی امور بانکی ورودی سال 93

60%

اول

18.78

20

شمس الهه

9319526134

6

--

ممتاز علمی

18.45

20

حسني ساطحي سارا

9319526118

7

--

ممتاز علمی

17.73

20

يلمه ناهيد

9319526158

8

کاردانی اموربیمه ورودی سال91

--

ممتاز علمی

19.25

12

شورشي مليكا

9119529217

9

کاردانی حسابداری ورودی سال91

--

ممتاز علمی

18.97

17

جانبازي اميراني فاطمه

9119528135

10

--

ممتاز علمی

17.87

17

ليموچي دلي نيوشا

9119528247

11

--

ممتاز علمی

17.71

17

سلحشوري سوسن

9119528180

12

کاردانی حسابداری ورودی سال 92

60%

اول

19.27

24

متين مريم

9219528162

13

--

ممتاز علمی

19.06

20

وصال پوري ايمان

9219528172

14

--

ممتاز علمی

18.78

18

عابدي مريم

9219528144

15

--

ممتاز علمی

17.58

20

ترمه باف شيرازي ريحانه

9219528115

16

کاردانی پیوسته حسابداری ورودی سال 92

30%

اول

17.34

22

سلماني زفريي راضيه

9217744191

17

30%

اول

17.34

20

نظريان مشهدي ايه

9217744287

18

کاردانی پیوسته نقاشی ورودی سال 1391

60%

اول

19.82

17

عباسي علي

9127975110

19

--

ممتاز علمی

19.62

17

بهداروند آزاده

9127975102

20

--

ممتاز علمی

19.06

17

دلشاد بهاره

9127975105

21

--

ممتاز علمی

18.6

17

مهتابيان پور ميلاد

9127975117

22

کاردانی پیوسته نقاشی ورودی سال 1392

60%

اول

19.55

19

شاهمرادي قهه الهه

9217975115

23

--

ممتاز علمی

19.18

19

جعفري عقدايي زهرا

9217975106

24

--

ممتاز علمی

18.08

19

صالحي ارزو

9217975118

25

--

ممتاز علمی

18.08

19

فرهاديه شيما

9217975120

26

کاردانی پیوسته نقاشی ورودی سال 1393

30%

اول

17.71

17

نمدمال زفره پريسا

9317975131

27

--

ممتاز علمی

17.09

17

حيدري كمال آبادي زهرا

9317975112

28

کارشناسی پیوسته امور بانکی ورودی سال 1392

60%

اول

19.57

18

حسين پوراقايي طيبه

9213028128

29

45%

دوم

19.56

18

صابري مرضيه

9213028153

30

30%

سوم

19.55

22

ايرجي اسيابادي زهرا

9213028106

31

--

ممتاز علمی

19.29

18

انصاري شهيدي سينا

9213028105

32

--

ممتاز علمی

19.28

18

حسيني بروجني نرگس

9213028129

33

--

ممتاز علمی

19

18

ايل بيگ سحر

9213028107

34

کارشناسی پیوسته امور بانکی ورودی سال 1393

60%

اول

19.26

17

افروغ زهرا

9313028106

35

45%

دوم

18.85

17

بشيري حسام

9313028118

36

--

ممتاز علمی

18.47

17

منصوري زهرا

9313028201

37

--

ممتاز علمی

18.12

17

ابراهيمي پلارتي فاطمه

9313028101

38

--

ممتاز علمی

17.94

17

افسوس فاطمه

9313028107

39

کارشناسی پیوسته حسابداری ورودی سال 1391

60%

اول

20

20

عقيلي فاطمه

9119890166

40

45%

دوم

19.75

19

كاظمي دانيال

9119890177

41

--

ممتاز علمی

19.65

20

صالح پور مريم

9119890159

42

--

ممتاز علمی

19.61

20

شريفيان درچه رضا

9119890157

43

--

ممتاز علمی

19.15

20

زماني علويجه مهرداد

9119890151

44

کارشناسی پیوسته حسابداری ورودی سال 1392

60%

اول

19.85

20

محمدحسيني دهقي مهناز

9219890177

45

45%

دوم

19.77

20

آقاجان اعظم

9219890106

46

30%

سوم

19.68

20

صفوي مليحه السادات

9219890157

47

--

ممتاز علمی

19.6

20

وحدت مهسا

9219890193

48

--

ممتاز علمی

19.31

24

نقيان محمدجواد

9219890192

49

--

ممتاز علمی

19.12

20

جعفري فريناز

9219890124

50

کارشناسی پیوسته حسابداری ورودی سال 1393

60%

اول

19.76

20

رسولي هسنيجه سيد مجتبي

9319890147

51

45%

دوم

19.38

20

صادقي مينا

9319890160

52

--

ممتاز علمی

19.14

20

خانعلي زهرا

9319890136

53

--

ممتاز علمی

18.95

19

بلوچي سحر

9319890121

54

--

ممتاز علمی

18.9

20

يوسفي مريم

9319890216

55

کارشناسی پیوسته حسابداری گرایش حسابرسی ورودی سال 1392

60%

اول

19.53

20

يوسفي زهرا

9212425200

56

45%

دوم

19.33

20

جعفري هفشويه فرزانه

9212425121

57

--

ممتاز علمی

19.12

20

طاهري مهسا

9212425162

58

--

ممتاز علمی

18.93

20

غلامي سپيده

9212425167

59

--

ممتاز علمی

18.9

20

صابري مرضيه

9212425154

60

کارشناسی پیوسته حسابداری گرایش حسابرسی ورودی سال 1393

45%

اول

18.45

19

شاه بندري سوراني ستاره

9312425147

61

30%

دوم

17.14

19

صادقيان فرزانه

9312425159

62

--

ممتاز علمی

17.14

19

موذني عرفانه

9312425192

63

کارشناسی پیوسته حسابداری گرایش مالیاتی ورودی سال 1393

60%

اول

19.58

19

اميريان محدثه

9319774116

64

45%

دوم

18.84

19

شيراني فاطمه

9319774163

65

--

ممتاز علمی

18.21

19

شفيعي فائزه

9319774161

66

--

ممتاز علمی

17.68

19

آصفي راضيه

9319774108

67

--

ممتاز علمی

17.58

19

دهداري يگانه

9319774139

68

کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ورودی سال 1393

60%

اول

19.33

18

منتظرين نرجس السادات

9312033194

69

--

ممتاز علمی

19.17

18

ملائي پريا

9312033192

70

--

ممتاز علمی

19

18

دامادنژاد ارغوان

9312033137

71

--

ممتاز علمی

18.14

18

انديشمند مژده

9312033110

72

کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ورودی سال 1393

60%

اول

19.75

18

حق شناس فرهاد

9312034128

73

--

ممتاز علمی

17.94

18

يعقوب زاده عليرضا

9312034202

74

--

ممتاز علمی

17.28

18

فروزش رناء

9312034165

75

--

ممتاز علمی

17.28

18

كريمي ميرابادي اميرحسين

9312034175

76

کارشناسی پیوسته مدیریت مالی ورودی سال1391

60%

اول

19.36

18

آقائي سونا

9119891109

77

45%

دوم

19.19

22

كمال پورطادي صبا

9119891176

78

30%

سوم

19.08

20

نيك زاد شيما

9119891198

79

--

ممتاز علمی

18.75

18

غفاري گوشه شيرين

9119891166

80

--

ممتاز علمی

18.73

20

سلطاني كفراني اميرحسين

9119891139

81

--

ممتاز علمی

18.39

20

نوروزي فروشاني زهرا

9119891197

82

کارشناسی ناپیوسته حسابداری ورودی سال1391

--

ممتاز علمی

19.84

19

شجاعي راد مينا

9128526444

83

--

ممتاز علمی

19.74

19

توكلي دارگاني سميرا

9128526417

84

--

ممتاز علمی

19.54

19

جلالی ایمان

9128526422

85

کارشناسی ناپیوسته حسابداری ورودی سال1392

60%

اول

19.58

19

رضاپيكاني فرزانه

9228526651

86

45%

دوم

19.43

18

قاسمي زفره هاجر

9218526202

87

30%

سوم

19.39

19

سالاروند سمانه

9228526410

88

--

ممتاز علمی

19.05

19

صادقي مريم

9228526412

89

--

ممتاز علمی

18.84

22

قضاوي خوراسگاني مريم

9218526205

90

--

ممتاز علمی

18.82

22

اعظمي زهرا

9218526104

91

کارشناسی ناپیوسته حسابداری ورودی سال1393

60%

اول

19.92

19

نقدعلي خوراسگاني زهرا

9318526183

92

45%

دوم

19

20

نادري دره شوري علي رضا

9318526178

93

--

ممتاز علمی

17.99

19

كدخدايي اليادراني بهناز

9318526159

94

--

ممتاز علمی

17.98

20

مهدوي شهرضا ميناالسادات

9318526177

95

--

ممتاز علمی

17.76

20

صادقي الهام

9318526140

96

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ورودی سال1392

60%

اول

19.84

19

صالح كيا ساغر

9228607423

97

45%

دوم

19.52

24

دادمهر سهيلا

9218607110

98

--

ممتاز علمی

18.09

19

محموديان بارزي مهدي

9218607126

99

--

ممتاز علمی

17.9

23

مرادي ميترا

9218607128

100

--

ممتاز علمی

17.66

17

غفاري سميه

9218607122

101

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ورودی سال1393

30%

اول

17.1

20

صابري جمالويي ناهيد

9318607131

102

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه ورودی سال1392

60%

اول

18.69

17

صغيرا ريحانه

9218631122

103

45%

دوم

18.65

20

دوشاني ابراهيم

9218631114

104

--

ممتاز علمی

18.3

19

حسيني جوانمردي فاطمه

9218631109

105

--

ممتاز علمی

18.24

20

مريخي مطلق پريسا

9218631133

106

--

ممتاز علمی

17.96

17

عرب بهاره

9218631124

107

کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ورودی سال1391

--

ممتاز علمی

18.85

17

فرهنگ سهلواني مرضيه

9125955166

108

--

ممتاز علمی

18.59

22

سالاروند ميثم

9125955142

109

--

ممتاز علمی

18.53

18

عسكري مقدم فرشاد

9125955158

110

کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ورودی سال1392

45%

اول

18.25

19

صالحي سيف ابادي راضيه

9215955113

111

--

ممتاز علمی

18.21

19

جان نثاري قمشه كاميار

9215955104

112

--

ممتاز علمی

17.65

22

كريمي ناغوني ابراهيم

9225955620

113

--

ممتاز علمی

17.64

20

رحيمي ريگي سعادت

9215955110

114