قوانین و مقررات آموزشی

خلاصه مقررات و آئين نامه آموزشي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي

براي دوره هاي کارداني، کارشناسي ناپيوسته و کارشناسي

دانشجوي گرامي خلاصه اي از مقررات و آئين نامه آموزشي جهت اطلاع و بهره گيري شما ذيلاً آورده شده است. لطفاً پس از مطالعه مندرجات آن زير همه صفحات را امضاء و همراه با ساير مدارک و فرم ها تحويل دهيد.

  1. 1.ثبت نام

ماده2: پذيرفته شدگان آزمون ورودي موظفند در مهلت هايي که توسط دانشگاه اعلام مي گردد براي نام نويسي و انتخاب واحد مراجعه نمايند. عدم مراجعه براي نام نويسي در نخستين نيمسال تحصيلي پس از اعلام نتايج آزمون انصراف ازتحصيل تلقي مي شود.

ماده3 : عدم مراجعه دانشجو براي نام نويسي بدون اطلاع و عذر موجه در يک نيمسال بمنزله انصراف از تحصيل است در صورت تاخير و يا عذر موجه حق انتخاب واحد و ادامه تحصيل را در آن نيمسال ندارد ولي آن نيمسال جزو مدت مجاز تحصيل وي محسوب مي شود.

تبصره: دانشجو موظف است عذرموجه خود را در خودداري از نام نويسي با دلايل مستند بطورمکتوب در اولين ماه بعد از آغاز هر نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه اطلاع دهد.

ماده4 : دانشجو در يک زمان حق نام نويسي و ادامه تحصيل در بيش از يک رشته و در هر رشته بيش از يک گرايش در يک يا چند دانشگاه يا موسسه آموزش عالي را نخواهد داشت. در صورت تخلف از ادامه تحصيل در يکي از رشته هاي انتخابي به تشخيص کميسيون بررسي موارد خاص وزارت ، محروم و سوابق تحصيلي وي باطل خواهد مي شود و دانشجو موظف است کليه هزينه هاي مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه هاي تعيين شده به دانشگاه ذيربط بپردازد.

 

  1. 2.سال تحصيلي

ماده6 : هر سال تحصيلي مرکب از دو نيمسال تحصيلي و در صورت لزوم يک دوره تابستاني است و هر نيمسال تحصيلي شامل 16 هفته و هر دوره تابستاني شامل 6 هفته آموزشي است.

تبصره: مدت امتحانات پايان دوره يا پايان نيمسال تابستاني جزو مدت آموزش محسوب نمي شود.

 

  1. 3.واحدهاي درسي، طول مدت تحصيل

ماده11: هر دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسي را انتخاب نمايد.

تبصره3: اگر ميانگين کل نمرات دانشجويي در يک نيمسال حداقل 17 باشد با نظر دانشگاه مي تواند در نيمسال بعد حداکثر تا 24 واحد درسي را انتخاب نمايد.

تبصره 1: در آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است.

 

  1. 4.حضور وغياب :

ماده 14- حضور دانشجو در تمامي جلسات مربوط به درس الزامي است وساعات غيبت مجاز دانشجو در هر درس نبايد از 16/3 مجموع ساعات آن درس تجاوز کند در غير اين صورت دانشجو براي آن درس نمره صفر خواهد گرفت.

تبصره 1: در صورتيکه غيبت دانشجو در هر درس بيش از 16/3 باشد ولي غيبت او موجه تشخيص داده شود. درس حذف مي گردد. در اين حال رعايت نصاب 12 واحد الزامي نيست. در عين حال نيمسال مذکور به عنوان يک نيمسال کامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب خواهد شد .

تبصره 2: غيبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دليل حذف و اضافه يا هر دليل ديگر مجاز نيست و در صورت پيشامد جزو16/3 غيبت مجاز دانشجو محسوب مي گردد.

ماده 15- غيبت غير موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس وغيبت موجه در امتحان هر درس در صورت تشخيص شوراي آموزش موسسه موجب حذف آن درس خواهدبود.

 

  1. 5.حذف و اضافه:

ماده 17- دانشجو مي تواند درهرنيمسال تحصيلي، در مهلتي کمتر از دوهفته، پس از شروع نيمسال، حداکثر دو درس خود را حذف وبراي دودرس ديگر ثبت نام نمايد، مشروط بر اينکه تعداد واحد هاي انتخابي وي از حدود مقرر در ماده 11 تجاوز نکند.

تبصره : دانشجو مي تواند تا 5هفته به پايان نيمسال تحصيلي فقط يکي از درسهاي نظري خود را با تاييد گروه آموزشي مربوط حذف کند مشروط بر اينکه غيبت دانشجو در آن درس بيش از 16/3 مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانيا تعداد واحدهاي باقيمانده وي از 12 واحد کمتر نباشد.

 

  1. 6.ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو:

ماده 22- حداقل نمره قبولي در هردرس10 است. دانشجوئي که درهر يک از دروس الزامي مردودشود دراولين فرصت معين، ملزم به تکرار آن درس است. با اين حال نمرات کليه ي دروس اعم از قبولي و ردي، در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين منظور شود .

ماده 25- استاد موظف است گزارش نمره نهايي هر درس را حداکثر ظرف مدت 10روز پس از برگزاري امتحان آن درس به اداره آموزش دانشکده يا واحد مربوطه تسليم کند.

تبصره: نمره پس از اعلام به اداره کل آموزش غير قابل تغيير است.

ماده 27- ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال تحصيلي نبايد کمتر از 12 باشد، در غير اين صورت نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود .

ماده 28- دانشجوئي که به صورت مشروط نام نويسي مي کند جز در نيمسال آخر، حق انتخاب بيش از 14واحد درسي در آن نيمسال راندارد .

ماده 29- در صورتيکه ميانگين نمرات دانشجو در دوره هاي کارداني وکارشناسي ناپيوسته در دو نيمسال تحصيلي اعم از متوالي يا متناوب کمتر از12 باشد در هر مرحله اي از ادامه تحصيل محروم مي شود.

ماده 31- دانشجوئي که به دليل مشروط شدن بيش از حد از ادامه تحصيل محروم مي شود، در صورت انجام يا لغو تعهداتي که در دوران تحصيل سپرده است، مي تواند براي تحصيل مجدد در آزمون سراسري شرکت کند و درصورت قبولي در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصيل دهد.

 

  1. 7.مرخصي تحصيلي وانصراف از تحصيل :

ماده33-دانشجو ميتواند در هر يک از دوره هاي کارداني و کارشناسي ناپيوسته حداکثر براي يک نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده نمايد.

ماده 34- تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت کتبي، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي هرنيمسال توسط دانشجو به اداره ي آموزش موسسه تسليم گردد.

تبصره : اداره آموزش موظف است پس از کسب نظر از گروه آموزشي ذيربط قبل از اتمام مهلت نام نويسي، موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو را کتبا به وي ابلاغ کند.

ماده 35- ترک تحصيل بدون کسب اجازه، انصراف از تحصيل محسوب مي شود ودانشجوي منصرف از تحصيل حق ادامه تحصيل را نخواهد داشت.

ماده 36- دانشجويي که بخواهد از تحصيل منصرف شود بايد درخواست انصراف خود را شخصاً به آموزش دانشگاه تسليم نمايد. دانشجو مجاز است فقط براي يک بار در فاصله يک ماه از تاريخ درخواست، تقاضاي انصراف را پس بگيرد وپس از انقضاي اين مهلت حکم انصراف از تحصيل وي صادر خواهد شد ودانشجو از آن پس حق ادامه تحصيل ندارد .

تبصره 1: دانشجوي منصرف از تحصيل موظف است به تعهداتي که دردوران تحصيل سپرده است عمل کند.

تذکر: در صورتي که دانشجو از تحصيل منصرف شود موظف است علاوه بر پرداخت شهريه هاي ثابت و متغير کليه نيمسالهاي تحصيلي که مشغول به تحصيل در آن بوده، شهريه ثابت نيمسالهاي بعدي تازمان انصراف را بپردازد.

 

  1. 8.انتقال

ماده 44- دانشجوي متقاضي انتقال بايد درخواست خود را با ذکر مورد حداقل 6هفته قبل از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه قبلي تسليم نمايد.

ماده 46-در صورت انتقال، فقط واحدهاي گذرانده شده دانشجو که نمرات آنها 12 يا بالاتر است پذيرفته مي شود و پذيرفتن واحدهايي که نمره آنها کمتر از 12 است بعهده دانشگاه مقصد است.درهر حال حذف احتمالي واحدهاي درسي دانشجوي انتقالي در حدودي مجاز است که وي امکان گذراندن واحدهاي باقيمانده خود را در طول مدت مجاز تحصيلي داشته باشد.

ماده 37- در موارد زير انتقال دانشجو به محل يا نزديکترين محل سکونت دائم خانواده او انجام مي شود:

1-37- شهادت ، فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو به طوري که وي به عنوان کفيل خانواده شناخته شود.

2-37- معلوليت موثر دانشجو به نحوي که به طور مستقل قادر به ادامه زندگي نباشد وضرورت انتقال وي محرز باشد.

3-37- ازدواج رسمي دانشجوي دختر و يا انتقال شوهر دانشجو مشروط بر آنکه شوهر دانشجو در استخدام رسمي دولت باشد و جابجائي محل زندگي وي بدون در خواست او انجام شده باشد.

تبصره 1: هريک از موارد مذکور دراين ماده بايد بعد از قبولي در دانشگاه يا موسسه آموزش عالي حادث شده باشد .