مراحل بعد ازدفاع

مراحل بعد ازدفاع پایان نامه-مقطع کارشناسی ارشد
 
1-    اقدامات لازم جهت انجام اصلاحیه­های مورد نظر هیأت داوران
 
2-    دریافت و ارائه فرم­های اصلاحیه داوران خارج و داخل به ایشان
 
3-    ارائه فرم­های تأیید و امضاء شده اصلاحیه داوران به واحد تحصیلات تکمیلی
 
4-    دریافت و ارائه فرم ارزیابی مقاله به مسئول پژوهشی جهت دریافت نمره مقاله
 
این قسمت ویژه دانشجویانی است که ارائه مقاله دارند
 
5-    دریافت و ارائه فرم تأییدیه فرمت نگارش پایان­نامه به مسئول امور پژوهشی جهت تأیید نگارش پایان­نامه و دریافت مجوز صحافی
 
6-    ارائه فرم­های ارزیابی مقاله، نسخه مقاله به همراه تأییدیه چای در مجله و مجوز صحافی پایان­نامه به مدیر تحصیلات تکمیلی و تکمیل پرونده جهت فراغت از تحصیل
 
 
 
واحد تحصیلات تکمیلی
 
مؤسسه آموزش عالی هشت بهشت