روند فارغ التحصیلی

روند فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی ارشد
 
1- مراجعه به واحد تحصیلات تکمیلی جهت بررسی پرونده تحصیلی
 
2- لزوه رفع نواقص پرونده با فرمهای مراحل دفاع قبل از فراغت از تحصیل
 
3- ارسال پرونده از واحد تحصیلات تکمیلی به واحد فارغالتحصیلی
 
4- دریافت و تکمیل فرم تسویه حساب
 
5- اقدامات و مکاتبات لازم جهت سازمان نظام وظیفه (ویژه دانشجویان پسر)
 
6- پس از انجام امور فارغ التحصیلی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد می تواند گواهی موقت پایان تحصیلات تا زمان
 
دریافت دانشنامه دریافت نماید
 
واحد تحصیلات تکمیلی
 
مؤسسه آموزش عالی هشت بهشت