اساتید حق التدریس

نام:زهره

نام خانوادگی:  آقابابایی

رشته و مدرک تحصیلی: روانشناسی بالینی/ کارشناسی ارشد

گروه آموزشی: روانشناسی و مشاوره
 

نام: علیرضا

نام خانوادگی:  افشاری

رشته و مدرک تحصیلی: آمار زیستی/دانشجوی دکتری

گروه آموزشی: مالی/مدیریت/حسابداری
 

نام: محسن

نام خانوادگی: امینی

رشته و مدرک تحصیلی: ریاضی/دانشجوی دکتری

گروه آموزشی: مالی/مدیریت/حسابداری

نام: ایمان

نام خانوادگی: انصاری

رشته و مدرک تحصیلی: مدیریت صنعتی

گروه آموزشی: مدیریت       

نام:نیره

نام خانوادگی:  باقری

رشته و مدرک تحصیلی: آمار/دکتری

گروه آموزشی: مالی/مدیریت/حسابداری

نام:محمدامین

نام خانوادگی:  پیام

رشته و مدرک تحصیلی: حسابداری/کارشناسی ارشد

گروه آموزشی: حسابداری     

نام:ابراهیم

نام خانوادگی:  ترکی

رشته و مدرک تحصیلی: فقه و مبانی حقوق/کارشناسی ارشد

گروه آموزشی: کلیه گروه¬های آموزشی           

نام:اعظم

نام خانوادگی:  جلایی

رشته و مدرک تحصیلی:علوم اقتصادی/دانشجوی دکتری

گروه آموزشی: مالی/حسابداری/مدیریت
 

نام:مرضیه

نام خانوادگی:  حق¬شناس

رشته و مدرک تحصیلی:علوم اقتصادی/دانشجوی دکتری

گروه آموزشی: مالی/حسابداری/مدیریت

 

نام:احمدرضا

نام خانوادگی:  داودی

رشته و مدرک تحصیلی: معارف اسلامی/کارشناسی ارشد

گروه آموزشی: کلیه گروه¬های آموزشی

نام:هاجر

نام خانوادگی:  راعی

رشته و مدرک تحصیلی:حقوق بین¬الملل/دانشجوی دکتری

گروه آموزشی: حقوق          
 

نام:مهدی

نام خانوادگی:  رجبی

رشته و مدرک تحصیلی:مدیریت بازرگانی/دکتری

گروه آموزشی: مدیریت       

نام:یاسر

نام خانوادگی:  روغنی

رشته و مدرک تحصیلی: ریاضی/دانشجوی دکتری

گروه آموزشی: مالی/مدیریت/حسابداری

نام:مرجان

نام خانوادگی:  زرندی

رشته و مدرک تحصیلی: جامعه شناسی فرهنگی/دانشجوی دکتری

گروه آموزشی: روانشناسی و مشاوره   

 

نام:زهراالسادات

نام خانوادگی:  شریف ¬النسبی

رشته و مدرک تحصیلی: آمار/دانشجوی دکتری

گروه آموزشی: مالی/مدیریت/حسابداری

نام:زهرا

نام خانوادگی:  شکرچی زاده

رشته و مدرک تحصیلی: مدیریت بازرگانی(بازاریابی/دانشجوی دکتری

گروه آموزشی: مدیریت      

نام:مهشید

نام خانوادگی: شهرزادی

رشته و مدرک تحصیلی: حسابداری/دانشجوی دکتری

گروه آموزشی: حسابداری    

نام:زهرا

نام خانوادگی:  شیریان

رشته و مدرک تحصیلی: زبان و ادبیات انگلیسی/دکتری

گروه آموزشی: کلیه گروه¬های آموزشی

نام:الهه

نام خانوادگی:  شیریان

رشته و مدرک تحصیلی:مدیریت مالی/کارشناسی ارشد

گروه آموزشی: مالی/حسابداری/مالی    

نام:بنت الهدی

نام خانوادگی:  صادقی

رشته و مدرک تحصیلی:حقوق عمومی/دانشجوی دکتری

گروه آموزشی: حقوق          

نام:علیرضا

نام خانوادگی:  صادقیان

رشته و مدرک تحصیلی: مدیریت/دانشجوی دکتری

گروه آموزشی: مدیریت      

 

نام:حسین

 نام خانوادگی:  عابدی

 رشته و مدرک تحصیلی: ریاضی محض/دکتری

 گروه آموزشی: مالی/مدیریت/حسابداری           
 

نام:حمزه

نام خانوادگی:  عرب پور

رشته و مدرک تحصیلی:حقوق جزا/دانشجوی دکتری

گروه آموزشی: حقوق         

نام:فتانه

نام خانوادگی:  علی بیک

رشته و مدرک تحصیلی:راهنمایی و مشاوره/کارشناسی ارشد

گروه آموزشی: روانشناسی و مشاوره    

نام:بهناز

نام خانوادگی:  قاراخانی

رشته و مدرک تحصیلی:مدیریت صنعتی/دانشجوی دکتری

گروه آموزشی: مدیریت       

نام:حسین

نام خانوادگی:  قدرتی

رشته و مدرک تحصیلی: حقوق/کارشناسی ارشد

گروه آموزشی: حقوق          
 

نام:حسن

 نام خانوادگی:  قربانی

 رشته و مدرک تحصیلی: مدیریت بازرگانی/دکتری

 گروه آموزشی: مدیریت       
 

نام:ایمان

نام خانوادگی:  کی فرخی

رشته و مدرک تحصیلی:علوم اقتصادی/دانشجوی دکتری

گروه آموزشی: مالی/حسابداری          
 

نام:سیدتقی

نام خانوادگی:  موسوی

رشته و مدرک تحصیلی: معارف اسلامی/کارشناسی ارشد

گروه آموزشی: کلیه گروه های آموزشی

نام:ناصر

نام خانوادگی:  نعمت  بخش

رشته و مدرک تحصیلی: تحقیق درعملیات/دکتری

گروه آموزشی: مدیریت       

نام:قدرت  الله

نام خانوادگی:  نوروزی

رشته و مدرک تحصیلی: حقوق/دکتری

گروه آموزشی: حقوق          

نام:حسین

نام خانوادگی:  واعظ

رشته و مدرک تحصیلی: مدیریت/دانشجوی دکتری

گروه آموزشی: مدیریت      

نام:ساناز

نام خانوادگی:  یونس  پور

رشته و مدرک تحصیلی: علوم اقتصادی/دانشجوی دکتری

گروه آموزشی: مالی/حسابداری/مدیریت