دفتر ریاست

دانشجویان می توانند جهت ملاقات حضوری با ریاست موسسه پنج شنبه هرهفته ساعت 9 الی 11 صبح، با هماهنگی قبلی به  دفتر ریاست مراجعه نمایند