حراست

پاره ای از مفاد مقررات مربوط به حفظ و صیانت از شئونات دانشجویی به شرح ذیل اعلام می گردد. از دانشجویان عزیز انتظار می رود در رعایت آن بکوشند.

1- عدم استفاده از پوشش های غیرمتعارف مغایر با شئونات اجتماعی.

2- عدم استفاده از آرایش غیر متعارف.

3- حفظ حرمت کارکنان، اساتید و دانشجویان.