اطلاعیه بنیاد شهید

قابل توجه دانشجویان ورودی مهرماه 97
که جزء سهمیه بنیاد شهید و جانبازان
25 درصد به بالا هستند
درخواست دارد در اسرع وقت جهت
تکمیل پرونده ، به اتاق 27 مراجعه نمایند.