جشنواره نشریات دانشجویی

یازدهمین جشنواره نشریات دانشجویی
فرصت ارسال تا 10 دی
برای اطلاعات بیشتر به سایت :
http://farhangi.msrt.ir/fa/news/43727
مراجعه نمایید