دوره نرم افزار حسابداری پارسیان

شروع دوره جدید بهمن ماه
هزینه دوره ۲۱۰هزار تومان
جهت ثبت نام به اتاق ۲۷ مراجعه نمایید.
۰۳۱۳۶۵۴۰۱۶۸ داخلی ۵