دوره مکاتبات و مکالمات بین المللی


دوره مکاتبات و مکالمات بین المللی در مدیریت بازرگانی
شروع کلاس پنجشنبه ۱۸ بهمن
ساعت ۸ الی ۱۱ ( کلاس ۳۱)
آخرین مهلت ثبت نام چهارشنبه ۱۷ بهمن