بازدید از بیمارستان شهید آیت الله مدرس

بازدید از بیمارستان تخصصی اعصاب و روان شهید آیت الله مدرس صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷.۱۰.۱۱ توسط جمعی از دانشجویان ترم سوم روانشناسی و سرکار خانم شهبازی انجام شد .
بازخورد های این بازدید آشنایی دانشجویان با اختلالات خلقی و تمامی بخش های این مرکز بود ...موسسه آموزش عالی هشت بهشت