دوره مکاتبات و مکالمات بین المللی

دوشنبه ۱۰ دی ماه
جلسه اول کلاس مکاتبات و مکالمات بین المللی در مدیریت بازرگانی

ادامه جلسات، بعد از اتمام امتحانات پایانترم