کارگاه روش تحقیق

گزارش تصویری از‌ کارگاه روش تحقیق با حضور سرکار خانم شفیعی

تاریخ برگزاری : 97/9/8 و 97/9/15 و 97/9/22
ساعت : 9الی13