برگزاری جلسه هیأت امنا در سال 1397

اولین جلسه هیأت امنا مؤسسه آموزش عالی هشت بهشت با حضور کلیه اعضاء در تاریخ 97/02/22 در محل مؤسسه برگزار شد.

در این جلسه موضوعات مربوط به امور مالی مؤسسه و مباحث دیگر مورد بررسی قرار گرفت.