اردوی اصفهان گردی ویژه دختران 24 اردیبهشت

دوشنبه 24 اردیبهشت برنامه اصفهان گردی
حرکت ساعت 17.30 از موسسه به سمت نمایشگاه گل و گیاه . میدان نقش جهان بصرف پذیرایی و باغ کاشفی بصرف شام انجام گردید.