انجام دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد

دفاع خانم ندا امامی حیدری در تاریخ 97/2/22 ساعت 13 برگزار شد و نامبرده فارغ التحصیل گردید.برای ایشان آرزوی موفقیت و سلامتی روزافزون داریم.