کارگاه بررسی اعتیاد و مواد مخدر

کارگاه بررسی اعتیاد و مواد مخدر از منظر روانشناسی و جرائم قضایی با حضور جناب آقای دکتر روزبهانی در تاریخ 19 اردیبهشت ماه برگزار گردید. در این کارگاه مضررات و روشهای ترک سیگار بررسی شد.