دوره بورس

دوره بورس و روش های صحیح سرمایه گذاری
 
مدرس سرکار خانم رشیدی

پنجشنبه ها ساعت ۱۴.۳۰