حوزه مالي اداري

اهم وظایف امور مالی موسسه آموزش عالی هشت بهشت

- نظارت بر اجرای صحیح کلیه مقررات، دستورالعملها و آیین نامه های مصوب مالی و معاملاتی.

- بررسی و تایید نهایی پرداختهای دانشگاه با توجه به مجوزهای مالی

- نظارت بر وضعیت نقدینگی و مشارکت در تصمیمگیری برای تامین منابع مالی مورد نیاز و چگونگی استفاده از منابع مالی موجود.

- شركت در جلسات بودجه و همکاری لازم به منظور تهیه بودجه سالیانه دانشگاه .( بودجه برای یکسال مالی تدوین می گردد که شامل پیش بینی درآمدها و هزینه ها در جهت پیشبرد اهداف موسسه می باشد . )

- تنظيم صورتهای مالی موسسه و ارائه به مقامات مسئول .

- برنامه ریزی جهت بستن حسابها در پایان سال مالی و تهیه گزارشهای مالی مورد نیاز جهت ارائه به مراجع ذيربط.

- هماهنگی امورمالی با سایر واحدهای دانشگاه از نظر مسائل مالی.

- اتخاذ ترتیبات لازم به منظور هماهنگی با بازرس، حسابرسان و سایر مراجع ذیصلاح.

- هماهنگي در اجراي قوانين و مقررات حاكم بر عمليات مالي موسسه و حفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالي.

- سال مالی موسسه یک سال شمسی می باشد که از اول شهریور ماه شروع و به پایان مرداد ماه سال بعد ختم می گردد .

 - پرداخت هزینه ها که پس از طی مراحل تشخیص- تامین اعتبار تعهد و تسجیل به عمل خواهد آمد.

    

آدرس:اصفهان - دروازه شیراز - کیلومتر 6 جاده اصفهان شیراز - بعد از پل راه آهن - روبروی اداره شماره گذاری (جنب اداره گمرک)

تلفن تماس:36540168 - 031    تلفکس: 36540830 - 031   کدپستي:79989-81691

طراحی و اجرا: شرکت فناوران اطلاعات وانا  www.vana.ir